ЗекIоу Къушъхьэм щегъэжьагъэу хым нэс зыфиIорэр зэтегъэпсыхьагъэ хъугъэ

 


Адыгэ Республикэм ичlыопс идэхагъэ, ижьы икъэбзагъэ ыкlи икъушъхьэхэм ятеплъэ зекlохэр къыращалlэх. Къушъхьэхэм апхырыкlэу хым екlолlэрэ лъагъоу "ящэкlэнэрэкlэ" заджэхэрэр анахь зэлъашlэхэрэм ащыщ. Адыгеимкlэ Лэгъонакъэ къушъхьэтхым идэхьапlэ дэжь къыщежьэшъ, Тыгъэмыпс иlэгъо-благъохэм адэжь къыхэкlыжьы. 

Фыщтрэ Ошъутенрэ якъушъхьэтхыхэм апэблагъэу лъагъор макlо. Уцупlэу Фыщт гупсэфэу чэщ щырахыным пае зэтегъэпсыхьагъ, щэтэрхэм апае кlадзэхэр, lанэрэ тlысыпlэрэ зычlэт шхапlэхэр, машlо шlыпlэхэр, псыунэхэр хэтых. Гъогуанэр нахь зэтегъэпсыхьагъэ хъугъэ. 

Заповедникым къызэрэщаlуагъэмкlэ, ящэкlэнэрэ гъогуанэм хабзэ хъугъэу гъэмэфэ зекlо лъэхъаным цlыфыбэ къекlуалlэ. Зекlо мин пчъагъэ мы лъагъом рэкlо. Гъогуанэм темыкlынхэм, къакlугъэмрэ къафэнагъэмрэ зыфэдизхэр ашlэным пае джыри тамыгъэхэр щагъэуцугъэх. 

Лэгъонакъэ идэхьапlэ дэжь  километрэхэм ялъытэн къыщежьэ. Зы километрэ  къызэунэкlы къэс пкъэухэр щытых. Тхьапш къакlугъэр, къэуцупlэм нэс сыд фэдиз къэнагъэр теубытагъэу джы ахэм яшlуагъэкlэ гъогу тетхэм ашlэщт. 

Къэбар тхыгъэхэри агъэкlэжьыгъэх. Къушъхьэ дэкlыпlэхэм ыкlи зэрыкlохэрэ  чlыпlэхэм ацlэ лъагъом зэрэтетхэу зекlохэр еджэнхэ алъэкlыщт. Къаухъумэрэ чlыопсым ухэт зыхъукIэ узэрэзекlон фаер угу къагъэкlыжьыщт.
Comments