Измир щыIэ Адыгэ хасэм пщыналъэ-орэд пчъыхьэ зэхахьэ иIагъ

 


Чъэпыогъум и 11-м, 2023-рэ илъэсым, Тыркуем ит къалэу Измир дэт Адыгэ хасэм гъэкIэр (сезонкIэр) пщыналъэ-орэд къэгъэлъэгъонкIэ къызэIуахыгъ. Ащ хэлэжьагъ орэдыIо цIэрыIоу Таймэз (Алтан) Гулджан.

Измир Адыгэ хасэм (İzmir Çerkes Kültür Derneği) итхьэматэ зэхахьэм къыщыгущыIагъ ыкIи тхьэшъеугъэпсэу арыIуагъ:  Таймэз (Алтан) Гулджан, Измир къалэм имуниципалитет ыкIи хасэм хэтхэм.Comments