Хы Шlуцlэ lушъом щыlэ адыгэ къуаджэу Агуй-Шапсыгъэ зэжъугъэлъэгъу

 


Хы Шlуцlэм дэжь ижъырэ адыгэ чlыналъэм, псыхъоу Агуй инэпкъ адыгэ къуаджэу Агуй-Шапсыгъэ щэпсэу. Тlуапсэ итемыр лъэныкъо км 8 пэlудзыгъ, Краснодар икъыблэкlэ укlомэ км 104 пэчыжь, хы Шlуцlэм нэпкъым икъохьапlэ зэрэпэчыжьэр км 7.

Къуаджэм адыгэхэр щэпсэу, нэбгырэ 2000 ахэр нахьыб. Чылэм иэкономикэ зекlоным ыкlи мэкъумэщым къагъэпсы. Псыкъефэххэм, псыхъоу Агуй дэжь щыlэ исп унэхэм, Кавказ къушъхьэтхым икъыблэ лъэныкъо икъушъхьэшыгухэм якlурэ зекlо гъогухэр къуаджэм пхырэкlых. Дэжъые, чэрэз, къужъ, мыlэрысэ ыкlи сэнашъхьэ чъыгхэтэ инхэр чылэм иlэгъо-благъохэм къащэкlых. 

Урыс-Кавказ заом илъэхъан щысыгъэ псэупlэхэм якъутафэхэр, ижъырэ адыгэ чъыгхатэхэм къакlэныгъэхэр псыхъоу Агуй итlуакlэ щыlэх. 

Къохьапlэмкlэ псэупlэу Агуй, темыр-къохьапlэмкlэ Нэбгъу, къокlыпlэмкlэ Цlэпс ыкlи къыблэ-къокlыпlэмкlэ Тlуапсэ игъунэгъух. 

Псыхъоу Агуй ышъхьагъкlэ зекlохэм якlэсэ къушъхьэу Агуй (994 м) щыl. Чылэр къэзыуцухьэрэ къушъхьэхэм ыкlи къушъхьэтхыхэм мэз цунэ Iужъу къащэкlы, сэснэйхэр, шхъомч чъыгхэр ащ къебэкlых. 

Къалэу Тlуапсэ ителеканал щытырахыгъэ видео ычlэгъкlэ щыl. Агуй-Шапсыгъэм щыпсэурэ адыгэхэм, якультурэ, ятарихъ, яхабзэхэм ар афэгъэхьыгъ. Къэтыныр урысыбзэкlэ къэlотагъ.Comments