Circassian family names - Адыгэ лъэкъуацIэхэр: А - Дз

Адыгэ лъэкъуацIэхэмрэ Адыгэ цIэхэмрэ мы нэкIубгъохэм итых. Ахэр къызхэтхыгъэхэр нэкIубгъохэм ачIэгъ чIэтых. Мыхэм арит Адыгэ цIэхэм нэмыкI бзэхэм къахэкIыгъэ цIэхэр ахэт ау нахьыбэм инахьыбэр Адыгабзэм къыхэкIыгъэх. ЦIэхэм адэжъ номерэу Iутхэр тхылъэу къызхихыгъэхэм яномерых. Мы нэкIубгъохэр тыгъэкIэжьызэптэу тадэлэжьэщт.

Адыгэ лъэкъуацIэхэр: А - Дз , Е - ЛI , М - ТIу , У - Iу

Адыгэ цIэхэр: хъулъфыгъэ - бзылъфыгъэ


Адыгэ лъэкъуацIэхэр: А -  Дз

Абадзэ

Абазэ

Абас

Абазэхэ

Абанэкъу - 20 // Абэнокъуэ – Абаноковы.

Абат - 20

Абэзэуан

Абэзокъуэ - 27

Абэкъу - 20

Абдэкъу

Абдулахь - 20 - Абдулаховы.

Абдурэхьмэн

Абдзах

Абей

Абеикъуэ

Абзакӏэ - 27

Абзыуан

Абир - 20

Абрэ - 20 - Абре.

Абрэдж - 27 - Абреч, Абредж, Абреговы.

Абрэджыкъуэ - 27. < абрэдж + къуэ (сын).

Аброкъуэ - 27 – Аброковы.

Абсэлам - 20 - Апсалямовы.

Абубэчыр - 27 - Абубакировы, Абубекировы. От арабского личного имени Abu-Bakr.

Абыдэ

Абыдокъуэ

Абызиуан

Абый - 20 - Абиевы.

Абыкъу

Абыкъуэ

Абытӏэ

Авар - 27 - Аваровы.

Авыдзбэ - 27 - Авидзба. Фамилия абхазская.

Агуей

Агузар - 27 - Агузаровы.

Агъачъэ - 20 - Агачевы.

Агъашэ40 - см. Агъачъэ.

Агъэн - 27

Агъэзэгъ - 27 - Агзаговы.

Агънокъуэ - 27 - Агноковы.

Агъыр - 20

Агъырджан - 20 - Агарджановы, Агержановы.

Агъыржанокъуэ

Агъу - 27

Адагъо - 20 - Адаговы.

Адэжэс - 27

Адэкъо - 20

Адэл - 20

Адэмей

Адэмокъуэ - 27 - Адамоковы.

Адэшэс - 20 - см. Адышэс.

Адыгэунэ

Адыгэщауэ - 27 - Адыгешаовы.

Адый - 20

Адышэс - 27 - Адашесовы, Адышесовы.

Аджий - 27, Аджы - 27, Ажий - 27, Ажы - 27 - Аджиевы.

Аджыгъырый - 20 - Аджегириевы.

Аджыкъу - 20

Аджыр - 27, Аджырэ - 27 – Агировы. Родственная абхазской фамилии Агрба.

Аджырэкъу, Аджырыкъу - 20

Адзын - 27 - Адзыновы, Адзиновы.

Адзынба - 27, Адзынбэ - Адзынба, Адзинба.

Ажахъуэ - 27 – Ажаховы. От ажахъуэ - козлопас.

Ажэгъуей - 27 - Ажгоевы, Ажагоевы, Ажигоевы.

Ажэдыгъу - 27 - Ажадуговы.

Ажджэрий

Ажнэгъуей

Ажокъуэ - 27

Ажъый - 20

Ажьамэ

Азар - 20 - Азаровы.

Азэ - 27

Азэмэт - 27 - Азаматовы.

Азэматыкъу - 20

Азэпщ

Азэщыкъ - 20 - см. Азэщыкъу.

Азэщыкъу - 20 - Азашиковы.

Азиз - 27 - Азизовы.

Азнаур

Азубэч - 27 - Азубековы.

Азычэ

Аисэ - 27 - Айсовы.

Айбазэ - 27 - Айбазовы.

Айсан

Айтэчыкъу - 20

Айчэпш - 27 - Айчепшевы.

Акэт - 27

Акъ - 27 - Аковы.

Акъашъ - 20

Акъэгъу - 20

Акъбай - 27 - Акбаевы.

Акъсырэ - 27 – Аксировы.

Акъул - 20

Акъушъ - 20 - см. Акӏущэ.

Акъущ - 20 - см. Акӏущэ.

Акӏэгъу - 20 - Ачегу.

Акӏэжъ - 20 / Акӏэжь - 27 - Акежевы.

Акӏэхъу - 20 - Ачох.

Акӏыгъу - 20 - Ачуговы.

Акӏущэ - 27, Акъущэ - 27 - Акушевы.

Алал - 20 - Аляль.

Алаукъу - 20 - Алаук.

Алащэ

Алэдж - 20

Алэджырыекъу - 20

Алэкъей - 27 - Алакаевы.

Алэкъул - 27 - Алакуловы.

Алэхъурай - 20

Алэш - 20

Алэщ - 27

Алборэ - 27 - Альборовы.

Албэрды - 27 - Альбердиевы.

Албэчыкъу - 20

Албот - 27 - Альботовы.

Алджэрыекъу - 20

Алжан - 27 - Альжановы.

Алибутэ - 27 - Алибутаевы.

Алий - 27 - Алиевы.

Алиша - 20 - Алиша, Алишаевы.

Алкъай - 20

Алмэ

Ало - Алоевы.

Алпшъау - 20

Алхъэс - 20 - Алкесовы.

Алхъо - 20

Алхъоу - 20 - Альхаовы.

Алшагъыр - 27 - Альчагировы, Алчагировы.

Алыбэрд - 27 - Алибердовы, Альбердовы.

Алыбэч - 27 - Алибековы.

Алыджыкъу - 20

Алыхьберд, Алыхьберды - 27 - Алихбердовы.

Алыч - 27

Алышъай - 20

Алъэкъсыр, Алъэскъыр - 20

Алъэскыр, Алъэсчыр, Атлъэскыр - 27 - Атласкировы, Атласкеровы.

Алъэскырей - 27

Алъкъащ - 27 - Алкашевы.

Алъкъэс - 20 - см. Алхъэс.

Алътуд

Алътыдокъуэ - 27 - Алтадуковы.

Алъхъэс - 27 - Алхасовы.

Амалшы - 27 - Амальчиевы.

Аманкъул - 27 - Аманкуловы.

Амбыд - 20

Амин - 20

Амкӏокъуэ - 27 - Амчоковы.

Амо - 27

Амур - 20 - Амуровы.

Амфокъуэ - 27 - Амфоковы.

Амхъутэ - 20 - Амхутовы.

Амщыкъуэ - 27 - Амшуковы.

Амыр - 20

Амырокъуэ - 27 - Амироковы. В народе Амироковых называют Къэрабэ.

Анандыкъ - 27

Анэмыкъуэ - 27 - Анимуковы. Абадзехская фамилия.

Анбэч - 20

Андан - 20 - Андановы.

Андемыр - 27 - Андемировы.

Андрыхъуай - 20, Андырхъуей, Андрэхъуей - 27 - Андрухаевы.

Андзарэкъу, Анзарэкъу - 20 / Анзэрокъуэ - 27 - Анзароковы. Производная от Анзор.

Анзор

Ансыкъуэ - 27 - Ансоковы.

Анцокъу - 20 - Анчок, Анчоковы.

Анчокъуэ - 27 - см. Анцокъу.

Апажэ - 27 - Апажевы.

Апэжыхь - 27 - Апажиховы.

Апажъ - 20

Апэзау - 20 - Апазаовы. Переводится как "начинающий войну первым".

Апэзаур - 27. Возможно имеется ввиду Апэзау.

Апэнэс - 27 - Апанасовы.

Апекъуэ - 27 - Апековы.

Апсэ - 27 - Апсовы.

Апхуд - 27 - Апхудовы.

Апшъэтӏыс - 20 - Апситыс.

Апщэ - 27

Апщэзан - 27 - Апшезановы.

Апыч - 27 - Апиковы.

Апыщ - 20 - Апиш, Апишевы.

Арахъэ - 27 - Араховы.

Арэ - 27

Арэщыкъуэ - 27 - Арашуковы. Возможно фамилия образована от Уэрщыкъуэ.

Аргъэщокъуэ - 27 - Аргашоковы.

Аргъыш

Аргун - 27 - Аргуновы. Родствена абхазской фамилии Аргун.

Ардавэ - 27 - Ардавовы.

Армэщ - 20

Артун - 27 - Артуновы.

Аруан - 27 - Аруановы.

Архэст

Архъагъэ - 27 - Архаговы. Возможно образована от ӏэрыхъагъэ "сплетенный руками".

Арчэл - 27 - Аркеловы.

Арып - 27

Арыпстэн - 27 - Арипстановы.

Арыхъстэн - 27 - Арихстановы.

Арыщ - 27 - Аришевы.

Асадул - 20

Асэкъал - 27 - Ассакаловы. Видимо, с этой фамилией связано название населенного пункта Ассоколай.

Аскэр - 27 - Аскеровы.

Аскъалэкъу - 20

Аслъэн - 27 - Аслановы.

Аслъэныбэ - 27

Аслъэныкъуэ - 27 - Аслануковы.

Астэжь - 27 - Астежевы.

Астэмыр - 20 - Астемировы.

Астэмырыкъу - 20

Аталый - 20

Атахъмэт - 27

Атэбыекъу, Атэбыикъу - 20

Атэжыкъуэ - 27

Атэжъыкъу - 20

Атэжъыхь - 20

Атэжьау - 20

Атэжьахь - 20 - Атажаховы.

Атэлыкъ - 27 - Аталиковы.

Атэщыкъ, Атэщыкъу - 20 - Аташуковы.

Аулъ - 20 - Аутлевы, Аутловы.

Аулӏ, Аутлӏэ - 27 - см. Аулъ.

Аущэ - 27 - Аушевы.

Афэмгъот, Афэмыгъуот - 20 - Афамготовы, Ахомготовы, Ахамготовы.

Афэщӏагъуэ - 27 - Афашаговы.

Афэщӏыж - 27 - Афасижевы.

Афӏэунэ (Яфӏэунэ) - 27 - Афауновы.

Ахэмын - 27 - Ахаминовы.

Ахджагукъу, Ахэджагокъу - 20

Ахлъэ

Ахыджагу, Ахэджагу - 20 - Ахеджак, Ахиджак, Ахеджаковы, Ахиджаковы.

Ахыджан - 20

Ахуэмгъуэт - 27 = Афэмгъот.

Ахьмэд - 27

Ахъей - 27

Ахъий - 27 - Ахиевы.

Ахъмэт - 27 - Ахметовы.

Ахъмэтыкъу - 20 - Ахметуковы.

Ахъсор

Ахътау - 27 - Ахтаовы.

Ахъщэбый - 20 - Ахшабиевы.

Ахъы - 27

Ахъуэхъу - 27 - Ахоховы.

Ахъубэч - 27 - Ахубековы.

Ахъумашэ - 27 - Ахумашевы.

Ацэкъу - 20

Ацкъэн - 27 - Ацкановы.

Ацумыжъ - 20 - Ачмиз, Ачмизовы.

Ацӏэрэжъый - 20

Ачмыз - 27 - см. Ацумыжъ.

Ачыр - 27

Ашабэ

Ашэ - 27

Ашэбокъуэ

Ашэхъмэт - 27 - Ашахметовы.

Ашу - 27 - Ашуевы.

Ашыба - 27 - Ашба, Ашибовы.

Ашырыкъу - 20

Ашъэкъу - 20

Ашъо - 20

Ашъоун - 20

Ащэмыкъу - 20

Ащкъан - 20 - Ашкановы.

Ащнокъуэ – Ашноковы.

Ащол - 27

Ащыб - 20

Ащын - 27 - см. Ӏэщынэ.

Аюб - 27 - Аюбовы.

Бабий - 27 - Бабиевы.

Бабыгуэ - 27 - Бабуговы.

Бабыгуей - 27 - Бабугоевы.

Бабыкъу - 20

Бабынэ

Бабытӏэ - 27 - Бабитовы.

Бабыху - 27

Бабыхъукъу - 20

Бабыцэ - 27

Багъ

Багъэтыр - 27 = Бэгъэтыр.

Багъы

Багъырэкъу - 20 - Багироковы.

Бад - 27 - Бадовы.

Бадый - 20 - Бадиевы.

Баджэ - 20

Бадзэ - 27 - Бадзевы.

Бажэ - 27 - Бадже, Бажевы, Баджевы.

Бай - 20 - Бай.

Байбек - 20 - Байбековы.

Байкъул - 20 - Байкуловы.

Баймызэкъу - 20

Байрамыкъу - 20

Байшорэ

Банкъул - 27 - Банкуловы.

Бакуу - 27

Бакъ - 27 - Баковы.

Бакъый - 20

Балэ - 27 - Баловы.

Балкъыз - 27 - Балкизовы.

Балъкъэр

Бамбэсыр - 27 - Бамбасировы.

Бамбэт - 27 - Бамбетовы.

Банэ - 27 - Бановы.

Баныкъу - 20

Барэ - 27 - Баровы.

Барий - 27 - Бариевы.

Баркъокъу - 20

Баркъуу - 27 - Баркуевы.

Барсыбый - 20 - Барсибиевы.

Барсыкъуэ - 27 - Барсоковы.

Барцо - 20 - Барчо.

Бастэ - 20 - Басте.

Бастэкъу - 20

Бат - 20 - Бат.

Батэ - 27 - Батовы.

Батэкъу - 20 - Баток.

Батий - 27 - Батиевы.

Батмэн - 20 = Бэтмэн.

Батмэт - 20 = Бэтмэт.

Батмырзэ - 20 - Батмирзе.

Батмыт - 20 - Батмитовы.

Батыжъ - 20 - Батыж.

Батыкъу - 20 - см. Батэкъу.

Батыр - 27 - Батыровы.

Батырбэч - 20

Батырбий - 27 - Батырбиевы.

Батыргъэ - 27 - Батырговы.

Батырдэгу - 27 - Батырдоговы.

Батыршы – Батырши.

Батышъ - 20 - Батышевы.

Батӏэ - 27

Батӏэкъу - 20 - Баток.

Батӏитӏэ - 27 - Батитовы.

Батӏу - 27

Батӏыжъ - 20 - Батыж.

Батӏырэ - 27

Батӏышъ - 20

Бауэ - 27 - Баовы.

Бахъсэн - 27 - Баксановы.

Бахътяр - 27

Бахъуэ - 27 - Баховы.

Бахъукъу - 20

Бацэ - 27 - Бацевы.

Бацэжь - 27 - Бацежевы.

Бацу - 27 - Бацуевы.

Бэбащ - 27 - Бабашевы.

Бэбей - 27 - Бабаевы.

Бэв - 27 - Бевовы.

Бэвыж - 27

Бэвыжь

Бэвыкъуэ - 27 - Бавуковы.

Бэгрэт - 27

Бэгуэр – Багоровы.

Бэгугъ - 20 - Бекух.

Бэгугъо - 20

Бэгужъэкъу - 20 - Багузоковы.

Бэгузэкъу - 20 - см. Бэгужъэкъу.

Бэгумыкъу - 20

Бэгухъу - 20

Бэгъ

Бэгъэгушӏу - 20

Бэгъэдыр - 20 = Бэгъэтыр.

Бэгъэлдый - 20

Бэгъэтыр - 20 - Багадировы, Богатыревы.

Бэгъдан - 27

Бэгърэт, Бэгъырэт - 20 - Бегеретовы.

Бэгъырыкъу, Бэгъырэкъу - 20

Бэгъуан - 20

Бэгъуэт - 27 - Боготовы.

Бэгъус - 20 - Богус.

Бэгъушъ - 20

Бэданэкъу, Бэдынэкъу - 20 - Беданок, Беданоковы.

Бэдий - 27 - Бадиевы.

Бэдрак - 27 - Бадраковы.

Бэджан - 20 - Беджановы.

Бэджашэ

Бэджашъ - 20

Бэджашъу - 20

Бэджэкъу - 20

Бэджэлды - 27 - Бегельдиевы.

Бэджэн - 27

Бэджий - 27 - Бегиевы.

Бэджрэт - 27, Бэджырэт - 27

Бэджыдэ - 20 - Бегидовы.

Бэджырэ - 27 - Багировы.

Бэджокъуэ - Боджоковы.

Бэдзэрыкъу - 20 - Бедзеруку.

Бэдзэукъу - 20

Бэждыгъу - 27 = Беждыгъу.

Бэжыкъуэ - 27 - Бежуковы.

Бэжъ - 20 - Бежевы.

Бэжъу - 20 = Бэв.

Бэжъукъу - 20 = Бэвыкъуэ.

Бэкащ

Бэкъей - 27

Бэлагъы - 27 - Балаговы.

Бэлакъыжь - 27 - Балакижевы.

Бэлахъуэ - 27 - Балаховы.

Бэлэмыхь - 27 - Бельмеховы.

Бэлджэд - 20

Бэлэт - 20

Бэлокъуэ - 27 - Болоковы.

Бэлъкъарыкъу - 20

Бэмбэт - 27 = Бамбэт.

Бэмый - 20

Бэнэшӏыжь - 20

Бэныкъу - 20

Бэракъ - 27

Бэрамый - 20 - Даремиевы.

Бэратэ - 27 - Баратовы.

Бэратыкъу - 20 - Баратоковы.

Бэрау - 27 - Бараовы.

Бэрэгъун - 27 - Барагуновы.

Бэрэздж - 27 - Березговы.

Бэрэкъай - 20 - Баракаевы.

Бэрэкъэт - 27 - Баракатовы. Перевод - "долго отсутствующий".

Бэрэкъей - 27 = Бэрэкъай.

Бэрэтар - 20 - Беретарь.

Бэрэхъащт - 27 - Барахаштовы.

Бэрэхъыщт - 20

Бэрэчэт - 20, Бэрчэт - 20, Бэрычэт - 27 - Берекетовы, Барачетовы, Берчетовы.

Бэрэчэтыкъу - 20

Бэрбэч - 27 - Бербековы.

Бэрдыкъу - 27 - Бердуковы.

Бэремкъул - 27. См. Мэремкъул.

Бэремыкъуэ - 27. См. Мэремыкъуэ.

Бэрзэдж - 20 – Берзеговы. Родовая тамга ਨ

Бэрокъуэ - 27 - Бароковы.

Бэрон - 20 - Барон, Бароновы.

Бэрсэдж - 27 - Барсаговы.

Бэрсэикъу - 20

Бэрсэй - 20

Бэрсокъуэ - 27 = Барсыкъуэ.

Бэслъэнэй, Бэслъынэй - 20 = Беслъэней.

Бэснэй, Бэсный - 20 = Беслъэней.

Бэсыдж - 20 - Бесиджевы.

Бэташ - 20

Бэташыкъу - 20

Бэташӏ - 20

Бэтэдж - 27 - Батеговы.

Бэтей - 27

Бэтмэн - 27 - Батмен.

Бэтмэт - 20

Бэтыщ - 27

Бэтӏмытӏ - 20

Бэус - 20

Бэхъукъу - 20

Бэхъунэ - 27 - Бахуновы.

Бэхъур - 27

Бэхъуцэ - 27 - Бахуцевы.

Бэч - 27 - Бек, Беч, Бековы.

Бэчан - 20

Бэчбо - 27 - Бекбоевы.

Бэчбулат - 27 - Бекбулатовы.

Бэчей - 27 - см. Бэчый.

Бэчкъан - 27 - Бечкановы.

Бэчмыкъу - 20, Бэчымыкъу - 20 - Бечмуковы.

Бэчыжь - 27 - Бекижевы, Бакижевы, Бекизовы.

Бэчый - 20 - Бачий.

Бэчыкъу - 20

Бэчыр - 27 - Бекировы.

Бэшкэкъу - 20 - Бешкок.

Бэшло - 27 - Башлоевы.

Бэшорэ - 27. См. Байшорэ.

Бэшыкъуэ - 27 - Бешук, Бешуковы.

Бэщкур - 20

Бэщкъокъу - 20 - Бешкок.

Бэщныб - 20 - Бешнибовы.

Бэщныкъу - 20

Бэщокъуэ - 27

Бэщыкъу - 20 = Бэшыкъуэ.

Бэян - 27

Бганэ - 20

Бгъанэ - 20 - Бгане, Бгановы. Перевод - "орлиный глаз".

Бгъахъуэ - 27

Бгъащэ - 27 - Бгашевы.

Бгъэжьнокъуэ - 27 – Бгажноковы. От "бгъэжь" старый орел + "нэ" глаз.

Бгъуашэ - 20 - Бгуашевы.

Бгъуашъэ - 20

Беданэкъу, Беданыкъу - 20 - Беданоковы.

Беждыгъу - 27 - Беждуговы.

Безрокъуэ - 27, Безрыкъуэ - 27 - Безроковы, Безруковы.

Безыр - 27 - Безировы.

Бей - 27

Бейкъул – Бекуловы.

Беймырзэ - 27, Бемырзэ - 27

Бейтокъу - 27, Битокъу - 27 - Битоковы.

Бейтыгъуэн, Бетыгъуэн - 27 – Бейтугановы, Бетугановы.

Бекмырзэ - 20

Бекшокъуэ - 27 - Бекшоковы.

Бекъазы - 27 - Беказиевы.

Бекъалды - 27 - Бекалдиевы.

Бекъан - 27 - Бекановы.

Бекъул - 27 - Бекуловы.

Белгъэр - 27 - Белгаровы.

Белгъэрокъуэ - 27 - Белгароковы.

Белгъуш - 27 - Бельгушевы.

Бемырзэ - 27 = Беймырзэ.

Бер - 27 - Беровы.

Берд - 27 - Бердовы.

Бердыкъуэ - 27. См. Бэрдыкъу.

Берслъэн - 27 - Берслановы.

Берычэт = Бэрычэт.

Беслъан - 20

Беслъаныкъу - 20

Беслъэней - 27 - Бесленей, Бесленеевы, Бесланеевы, Басленеевы.

Бесчокъуэ - 27 - Бесчоковы.

Бетой - 27 - Бетоевы.

Бетрожь - 27 - Бетрозовы.

Бетыгъуэн - 27 = Бейтыгъуэн.

Бетӏал - 27 - Беталовы.

Бечай - 27

Беш(э) - 27

Бешкъызакъ

Бешкӏур - 27 - Бешкуровы.

Бештокъуэ - 27 - Бештоковы.

Бещто - 27 - Бештоевы.

Бещхъуо - 27. См. Пэшхъуо.

Бжащэ - 27 - Бжашевы.

Бжэмбахъуэ - 27 - Бжембаховы.

Бжэмыхъу - 27 - Бжемуховы.

Бжэнахъуэ - 27 - Бженаховы.

Бжэнтхьэлэ - 27 - Бжентхаловы.

Бжэныкӏэ - 27 - Бжениковы.

Бжэныщэ - 27

Бжэӏумых - 27 - Бжеумиховы, Бжеумыховы.

Бжий - 27 - Бжиевы.

Бжыкӏший - 27 - Бжикшиевы.

Бжыуней - 27

Бжыхь - 27 - Бжиховы.

Бжыхьакъу - 20 - Бжегако.

Бжъащэ - 20

Бжъэдыгъу - 20

Бжьахъуэ - 27 - Бжаховы.

Бжьашӏэ - 20 - Бжашевы.

Бжьашӏо - 20 - Бжассо.

Бжьэдыгъу - 27 - Бжедуговы.

Бжъэнокъуэ

Бжьэхъуэнэ - 27

Бжьэхъуокъуэ - 27 - Бжехоковы.

Бжьэц - 27 - Бжецевы.

Бжьыкъо - 20

Бжьыкӏэт - 20

Бжьыней - 27 - Бжинаевы.

Бжьыхьэлӏ

Бзабзэ - 27 - Бзабзевы.

Бзаго - 20 - Бзаговы.

Бзаджэ - Бзадже - 20.

Бзако - 20

Бзакомыкъу - 20

Бзэджэжъ - Бзегежевы - 20.

Бзэджэжъыкъу - 20

Бзэсэжъ - 20

Бибак - 20 - Бибаковы.

Бибал - 27 - Бибаловы.

Бибэ - 20 - Бибовы.

Биболэт - 27 - Биболетовы.

Бидан - 20

Биданэкъу - 20

Биикъуэ - 27 - Биюковы, Пиюк.

Бий - 27 - Биевы.

Бийкъарэ - 27 - Бикаровы.

Бикэ - 27

Бинэщарэ - 27 - Бинашаровы.

Бирам - 20 - Бирамовы.

Бирамыкъу - 20

Биркъуэ - 27

Бислъан - 20

Бислъангъур - 20 - Бислангуровы.

Бит - 27

Битокъу - 27 = Бейтокъу.

Битрэкъу - 20 - Битраковы.

Биту - 27 - Битуевы.

Битӏэхъу - 27 - Битоховы.

Бицӏу - 27 - Бицуевы.

Бищӏо - 27 - Бичоевы, Бижоевы.

Блай - 27 - Блаевы.

Бланауэ

Бланэ - 20 - Бляновы.

Бланэкъу, Блэнэкъу - 20 - Бляноковы.

Бланыхь - 27 - Бляниховы.

Блахъо - 20 - Блаховы.

Блашэ - 27 - Бляшевы.

Блашъу - 20

Блэгъожъ - 20 - Блягоз.

Блэнэгъапцӏэ - 20 - Бленегапце, Бленегапцевы.

Блэнэмыхь - 20

Блий - 27 - Блиевы.

Блыпэ - 20 - Блиповы.

Блыпэшъау - 20 - Блипашаовы.

Боджэкъу - 20 - Боджоковы.

Болэ - 27 - Боловы.

Болэкъу - 20. См. Бэлокъуэ.

Болэт - 27, Булэт - 27 - Болет, Болетовы, Булатовы.

Болэтыкъу - 20

Бораншы - 27 - Бораншиевы.

Борау - 27. См. Бэрау.

Борэ - 27 - Боровы.

Борэкъокъу - 20

Борэкъу - 20 - Бороковы.

Борэн - 27 - Бурановы.

Борэныкъуэ - 27 - Борануковы.

Борей - 27 - Бореевы, Бураевы.

Борий - 27 - Бориевы.

Борс - 20 - Борс, Борсовы.

Борсэ

Борыкъуей - 27 - Борукаевы.

Бот - 27

Ботэшъ - 20 / Ботэщ - 27 - Боташевы.

Брагъун - 20 - Брагуновы. Возможно = Бэрэгъун.

Бракъ - 20

Бракъый, Быракъый - 20

Брам

Брантӏ - 20 - Брантовы.

Брапщ - 27

Братӏ - 27 - Братовы.

Браукъу - 20 - Браук.

Брафт - 27 - Брафтовы.

Брахъун - 20 - Брахуновы. Возможно = Бэрэгъун.

Бронтӏ - 27

Брыкӏэ - 27 - Бричевы.

Брыцу - 20

Брытщ - 27 - скорее всего = Брыцу.

Будыш - 27 - Будищевы.

Бузай - 27

Бузар - 20 - Бузаровы.

Бузэрей - 27 - Бузараевы.

Бузд

Булэт - 27 = Болэт.

Булгъэр - 27 - Булгаровы.

Булгъурэкъу - 20

Булджат - 27, Булжат - 27 - Булжатовы.

Булжат - 27 = Булджат.

Бурай - 27

Бурмаф - 20

Бутай - 27 - Бутаевы.

Бухъар - 27

Бучэшӏ - 20

Быгуэ - 27 - Буговы.

Быгъарсыкъу, Бэгъарсыкъу - 20

Быгъушъ - 20

Быдэ - 27 - Бидовы.

Быдэнокъуэ - 27 - Биданоковы, Беданоковы.

Быжъокъу - 20

Быжь - 20 / Быж - 27 – Бижевы (возможно также Бирдж). Вероятно родственна абазинской фамилии Быджь, абхазской Абыджьба и убыхской Биг.

Быжьыкъу - 20 / Быжыкъуэ - 27 - Бижуковы.

Быкъыш - 27

Быкъуэ

Былым - 27

Былымгъот - 20 / Былымгъуэт - 27 - Билимготовы, Белимготовы, Билемготовы.

Былымыхь - 20,  - 27 - Бильмеховы, Бельмеховы.

Быракъыщ - 20

Бырдж - 20 - Биржевы.

Быркъэ - 20 - Бирковы.

Быркӏэ - 27

Бырмамыт - 27 - Бирмамит, Бирмамитовы.

Бырс

Бырсей – Берсиев.

Бырсекъуэ - 27 - Берсековы.

Бырсыр - 27 - Берсыр, Берсировы.

Бырхьэм - 27 - Берхамовы.

Быслъымэн - 20 - Бислименовы.

Бысыдж - 20

Бытэ - 20 - Битовы.

Бытӏэ - 27

Быф - 27 - Бифовы.

Быхъурэ - 27 - Бухуровы.

Быцу - 27

Бышэкӏ - 27

Бышэн – Бишенов.

Быщт - 27 - Биштовы.

Быщтэ - 20

Быщтэкъу - 20

Бязрыкъу - 20 = Безрыкъуэ.

Вакъащӏэ - 27 - Вакажевы, Вакашевы.

Вакъый - 20

Варий - 27

Вэжынэ - 27

Вэйокъуэ - 27

Вэлий - 27

Вэпсынэ - 27 - Вапсиновы.

Вэрмахуэ

Вэрокъуэ - 27 - Вороковы.

Вэртан - 20

Вэрылӏ - 27 - Варитловы.

Вэхит - 27

Выкхъэ - 27

Выкъо - 20 - Выковы.

Вынэ - 27

Вындыгъу - 27 - Виндуговы.

Вындыжь - 27 - Виндижевы.

Выукӏ - Вучевы.

Гедыуаджэ - 20 - см. Гъэдыуаджэ.

Гергъуокъуэ

Гизий - 27

Гындыгъу - 27 - Гендуговы.

Гобыл - 20

Голъыкъу - 20

Гощэуай - 20

Гуазэ - 27

Гуанэ - 27

Гуанэпщӏей

Гуашъо - 20

Гуащӏэ - 27

Гуэбэшы

Гуэбэщӏэкъуэ - 27

Гуэбэщӏыкӏ - 27 - Губачиковы.

Гуэгуашэ - 27

Гуэгузокъуэ - 27 - Гогузоковы.

Гуэгуш - 27 - Гогушевы.

Гуэдзэ - 27 - Годзевы.

Гуэлыкъуэ - 27 - см. также Голъыкъу.

Гуэнгъэпщ - 27 - Гонгапшевы, Гангапшевы.

Гуэнжафӏэ - 27

Гуэнокъуэ - 27 - Гоноковы.

Гуэныкӏэ - 27 - Гониковы.

Гуэстэхъу - 27 - Гостоховы.

Гуэстокъуэ - 27

Гуэшокъуэ - 27

Гуэщэней - 27

Гуэщей - 27

Гуэщокъуэ - 27

Гуэщӏокъуэ - 27

Гуэӏужьей - 27 - Гаужаевы.

Губэч - 27 - Губековы.

Губж - 20

Губырэ - 27 - Губировы.

Гувэжокъуэ - 27 - Гуважоков.

Гугу - 27 - Гуговы.

Гугуэ - 27 - см. Гугу.

Гугъэжъ - 20

Гугъэжъу - 20 - Гугож.

Гугъэжъужь - 20

Гугъуэт - 27 - Куготовы.

Гугъуэтыж - 27 - Коготыжевы. По семейному преданию, род ведет начало от Гугъуэтыж из рода Тут-Джэрий из аула Лоо на побережье Черного моря.

Гуицӏэ

Гукъопщ - 20

Гукӏаку - 20

Гукӏас - 20

Гулажын - 27 - Гуляжиновы.

Гулэр - 20

Гум - 27 - Гумовы.

Гумыныкъуэ - 27

Гунай - 20 - Гунай.

Гунэтӏэкъу - 20

Гундэхъу - 27

Гуо - 27

Гупзешэ - 27, Гупсешэ - 27 - Гупсешевы, Купзешевы.

Гупсешэ - 27 = Гупзешэ.

Гупсыгъу - 20

Гурыгъ - 27

Гус - 27 - Гусовы.

Гусэр - 20

Гусэрыкъу - 20 - Гусарук.

Гутӏэ - 20 - Гутте.

Гущал - 27 - Гусаловы.

Гуштэ - 27

Гуӏэтыжь - 20 / Гуӏэтыж - 27 - Гуатыж, Гуатижевы.

Гъабэ

Гъажэ - 27 - Гажевы.

Гъазэ

Гъащтэ - 27 - Гаштовы.

Гъащӏэ - 27

Гъэблэжъыкъу - 20

Гъэгус - 20

Гъэдыуаджэ - 20 - Гедуадже.

Гъэжей - 27

Гъэжь - 27

Гъэжьыкъуз - 27

Гъэижь - 27 - Гаижевы.

Гъэлбэрд - 27 - Галибердовы.

Гъэсташэ - 27 - Гасташевы.

Гъэужьей - 27

Гъэунэ - 27 - Гауновы.

Гъэус - 20

Гъыдэ - 27

Гъыдзэ - 27 - Гидзевы, Гидзовы.

Гъырбэ - 20 - Гербо.

Гъырцыжъ - 20 - видимо = Хъырцыжъ.

Гъыщ - 20 - Гиш, Гишевы.

Гъоикъу - 20

Гъой - 20 - Гоевы.

Гъомылэшх - 20, Гъомылэшк - 20 - Гомлешко.

Гъонэжьыкъу - 20– Гонежук, Гонежуковы.

Гъорыкӏожъ - 20

Гъотыгъэгъу - 20

Гъоу - 20 = Гъуо.

Гъошъ - 20

Гъуагъу - 20 - Гуаговы.

Гъуай - 20 - Гуай.

Гъуашъу - 20 - Гвашевы.

Гъуащэ - 27

Гъуэгу - 27

Гъуэгулӏ - 27 - Гогутловы.

Гъуэгунокъуэ - 27 - Гогуноковы.

Гъуэгъуэ - 27

Гъуэз - 27

Гъуэзджэш - 27 - Гозгешевы. Гозгешевых также называют Щӏэтӏыкӏ.

Гъуэныбэ - 27 - Гонибовы.

Гъуэплъащӏэ - 27 - Гоплачевы.

Гъуэрыкӏуэжъ - Gorkoz.

Гъуэт - 27 - Готовы.

Гъуэтыж - 27 - Готыжевы, Готижевы.

Гъуэфӏыджэ

Гъуэщокъуэ - 27 - Гошоковы.

Гъубж - 27 - Губжевы.

Гъубжокъуэ - 27 - Губжоковы.

Гъудэ - 27

Гъудэбэрдокъуэ

Гъудзэ - 27

Гъужъыекъу - 20 - Гузиёк.

Гъузий - 27

Гъукӏай - 27

Гъукӏакъуэ - 27 - Гучаковы.

Гъукӏапщэ - 27 - Гучапшевы.

Гъукӏасэ – Гучасов.

Гъукӏэ

Гъукӏэжь - 27 - Гукежевы.

Гъукӏэкъан - 20

Гъукӏэкъаныкъу - 20

Гъукӏэкъул - 27 - Гутякуловы.

Гъукӏэлӏ - 27 - Гучетль, Гукетловы, Гукетлевы.

Гъукӏэмыкъу - 20 - Гучемуковы.

Гъукӏэмыхъу - 27 - Гукемуховы.

Гъукӏэпщ - 27 - Гукепшевы.

Гъукӏэпщокъуэ - 27 - Гукепшоковы, Гучепшоковы.

Гъукӏэщауэ - 27

Гъукӏокъуэ. Производная от Гъукӏ э.

Гъулан - 20 - Гуляновы.

Гъулэнокъуэ - 27 - Гуланоковы.

Гъулий - 27

Гъумэ - 27

Гъунашэ - 20 - Гунашевы.

Гъунэжокъуэ - 27 - Гунажоковы.

Гъунжафэ - 27 - Гунжафовы.

Гъункӏафӏэ - 27

Гъунтӏыжъ - 20 - Гунтыжевы.

Гъунчъэкъу - 20 - Гунчековы, Гунчоковы.

Гъуо - 27 - Гоовы.

Гъур - 27

Гъуралий - 27

Гъурэ - 20 - Гуровы.

Гъурбанэ - 20 - Гурбановы.

Гъурмыкӏ - 27 - Гурмиковы.

Гъурф - 27 - Гурфовы.

Гъурыжь - 27 - Гурижевы.

Гъусарэ - 27

Гъусэ - 27 - Гусовы.

Гъусэкъу - 20

Гъусэлӏ - 27

Гъусэрыкъу - 20 - Гусарук.

Гъут (Гъутӏэ) - 27 - Гутовы.

Гъутэкъу - 20

Гъущӏапщэ - 27

Гъущӏасэ - 27

Гъущӏо - 27 - Гучаевы.

Дагуэ - 27

Дадэ - 27 - Дадовы.

Дадыхъу - 20 - см. также Дэдэхъу, Дэдыхъу.

Дадыхъужъ - 20

Дадыщ - 27

Дал - 27 - Даловы.

Дам - 27

Дамбай - 27

Дамэкъуэ - 27 - Дамоковы.

Дамэлей - 27 - Дамалаевы.

Дамхъукъуэ - 27

Дарэ - 27

Дармывэ - 27 - Дармиловы.

Дарыкъу - 20

Дау – Даов.

Даур - 27 - Даур, Дауровы.

Даут - 27 - Даутовы.

Даутэй - 20

Даутокъуэ - 27 - Даутоковы.

Дахэ - 27 - Даховы.

Дахъукъу - 20

Дачъэ - 20 - Дачевы.

Дашу - 27

Дэбагъуэ

Дэбжэн

Дэгу - 27 - Договы.

Дэгуахъуэ - 27 - Дакаховы.

Дэгуджарым - 20

Дэгужъыекъу - 20

Дэгужъый - 20 / Дэгужьей - 27 - Дагужиевы.

Дэгумыкъу - 20 - Дагамук.

Дэгунэ

Дэгуф - 20 - Дагуф, Дагуфовы.

Дэгушъэкъу - 20

Дэгъаз - 20

Дэгъый - 20

Дэгъу - 20

Дэгъум - 20

Дэгъумыкъу - 20

Дэгъуф - 20

Дэдэн

Дэдэхъу - 27 - Дадоховы.

Дэдыхъу - 27. Возможно, то же что Дэдэхъу.

Дэжыг - 27 - Дажиговы.

Дэкъум - 20 - Дакумовы.

Дэкӏлэжь - 20 - Дочлеж.

Дэкӏум - 20 - см. Дэкъум.

Дэлэл - 27

Дэмысыкъу - 20

Дэнэжьыкъу - 20 - см. Донэжьыкъу.

Дэон - 20

Дэор - 20 - Довер, Деверовы, Диверовы.

Дэпчэн - 20

Дэр - 20

Дэрахъэ - 27

Дэрбэ - 20 - Дербе, Дербовы.

Дэрбэй - 20

Дэрбэкъу - 20 - Дербок.

Дэргушъау - 20 - Даргушаовы.

Дэрмыл - 20

Дэрогуэ - 27 - Дороговы.

Дэрыкъу - 20

Дэтхъужь - 27 - Датхужевы.

Дэунэ - 27 - Дауновы.

Дэунэжь - 20 / Дэунэж - 27 - Давнежевы, Деунежевы.

Дэушъэкъу - 20

Дэхъу - 27 - Доховы.

Дэхъужъ - 20 - Дахужевы.

Дэхъунэ - 27 - Дахуновы.

Дэхъут - 20

Дэхъушокъуэ - 27, Дохъушыкъуэ - 27, Дохъущыкъуэ - 27, Дохъушокъуэ - 27 - Докшоковы, Докшукины.

Дэхъущ - 20

Дэцырхъуей - 27 - Дацирхоевы.

Дэчэн - 20

Дэчлэжь - 20 - см. Дэкӏлэжь.

Дэчъ - 20 - Дечевы.

Дэщ - 27

Дэшъэныкъу - 20

Делэ - 20 - Деловы.

Делэкъар - 20 - Делакаровы, Делокаровы.

Делэкъу - 20 - Делок.

Делэӏуш - 20 - Делаушовы.

Делэӏушыкъу - 20 - Делавшок.

Дерба - 27 = Дэрбэ.

Дибырэ - 27

Дидан - 27

Дидыхъу

Дол - 27 - Долевы.

Долэт - 27

Домбей - 27

Домбырэ - 27

Донэжьыкъу - 20 - Донежук.

Доткъул - 27 - Доткуловы.

Дохъукъан

Дохъутэ - 27

Дудар - 27 - Дударовы.

Дударыкъу

Дудэ - 27

Дудей - 27

Дуз

Думай - 27

Думаныщ - 27 - Думанишевы.

Думэн

Думэней - 27

Думей – Думаев.

Дурэ

Дыбагъу - 20 - Дыбаговы.

Дыбэ

Дыгуэрлы - 27 - Дугорлиевы.

Дыгулыбгъу - 27 - Дугулубговы.

Дыгъу - 27

Дыгъужь - 27 - Дугужевы. См. также Тыгъужъ.

Дыгъужьей - 27

Дыгъужьло - 27

Дыгъужьокъуэ – Дугужоков.

Дыду

Дыды - 20 - Деды.

Дыдыкӏ - 20 - Дидичевы.

Дыдыхъу - 20 - Дидуховы.

Дыджа - 27

Дыджэш

Дыжъы - 20

Дыкъ - 27

Дыкъынэ - 27 - Дикиновы.

Дыкъуэ - 27

Дым - 27 - Дымовы.

Дырбэ - 20 - Дырбовы.

Дырбэкъу - 20

Дыргушъау - 20

Дырыхъу - 27

Дыхъу - 27 - Духу.

Дыш - 27

Дышъэкӏ / Дыщэкӏ

Дыщокъуэ - 27 (в книге написана с опечаткой Дыщокъуз)

Джазэ

Джамбэлай - 20 - Джамболаевы, Джамбулаевы.

Джамый - 20

Джамырзэ - 20 - Джамирзе, Джамирзовы.

Джан - 20 - Джан.

Джанхъот - 20 - Джанхот, Джанхотовы.

Джанчан - 20

Джанчат - 20, Джэнчат - 20 - Джанчат, Джанчатовы.

Джапу - 27 - Джаппуевы.

Джарым - 20 - Джарим, Джаримовы.

Джарымэкъу - 20 - Джаримок, Джаримоковы.

Джастэ - 20 - Джасте.

Джатауэ

Джатэ - 27 - Гятовы, Кятовы.

Джатэгъэжь - 27 - Гетегежевы, Гетигежевы, Гатагажевы.

Джатэжь - 27 - Гетежевы, Кетежевы.

Джатэжьей - 27 - Гетажеевы, Кетажеевы.

Джатэжьокъуэ - 27 - Гатажоковы.

Джатэнокъуэ

Джатэрей - 27

Джатэрывэ - 27 = Чэтэрыжъу.

Джатий - 27

Джатокъуэ - 27 - Гетоковы, Кетоковы.

Джаурбырмэз - 27

Джаурджий - 27 - Гяургиевы.

Джэбатыр - 20 - см. Жэбэтыр.

Джэбэн - 27

Джэгуакӏуэ - 27

Джэгутен - 20

Джэгъай - 20

Джэданэ - 27

Джэдгуэш - 27 - Гедгошевы.

Джэдгъавэ - 27

Джэдгъэф - 27 - Гедгафовы.

Джэдмышх - 27 - Гедмишховы.

Джэду - 27

Джэдугуэш - 27 - Гедугошевы.

Джэдыр - 27

Джэджыкъу - 20

Джэджырэ - 27

Джэдзау - 27

Джэзей - 27

Джэзыу - 20

Джэл

Джэлэс - 27

Джэлдашӏ - 20 - Джалдашевы.

Джэмзэр - 27

Джэнэтыкъу - 20

Джэндар

Джэндарэкъу, Джэндарыкъу - 20

Джэнджатэ - 27

Джэнтай - 20 - Джантаевы.

Джэрмэшык - 27 - Гермашиковы. Ср.: топоним Герменчик.

Джэршокъуэ - 27 - Гершоковы.

Джэршышэ - 27

Джэрыджэ

Джэрышӏ - 20 - Джаришевы.

Джэфар - 20

Джэху - 27 - Геховы.

Джэчий - 27 - Джачаевы.

Джэш - 27

Джэшокъуэ

Джолэ - 20 - Джоловы.

Джыбэ - 20

Джыбыл - 27

Джыгун - 27 - Джигуновы.

Джыдэ - 27 - Гидовы.

Джыдэцым - 27 - Гедацимовы.

Джыджий - 27 - Гигиевы, Гегиевы.

Джылаш - 27

Джымэ - 20 - Джимовы.

Джыназ - 27 - Князевы.

Джырандокъуэ

Дзагуэ - 27 - Дзаговы.

Дзагуей - 27 - Дзагоевы.

Дзасэ - 27

Дзасэжь - 27 - Дзасежевы.

Дзэгъащтэ - 27 - Дзагаштовы, Дзегаштовы, Загаштовы.

Дзэгъащтокъуэ - 27 - Дзагаштоковы, Загаштоковы.

Дзэгъэл - 27

Дзэгъу - 20

Дзэгъуанэкъу - 20

Дзэлӏ

Дзэмыхь - 27 - Дзамыховы, Дзамиховы.

Дзэндар - 27

Дзэрасуй - 27

Дзэубу - 27

Дзэукъожъ - 20 - Дзеукожевы.

Дзэукъожь - 20

Дзэхэхъу - 20

Дзэхъохъу - 20 - Дзекоховы.

Дзэщокъуэ или Дзэшокъуэ

Дзу - 27 - Дзуевы.

Дзугъул - 27 - Дзугуловы.

Дзыбэ - 27 - Дзыб, Дзыбовы.

Дзыгъуэ - 27 - Дзуговы.

Дзыгъуэжь - 27 - Дзугожевы.

Дзыгъуэнэ - 27 - Дзугановы.

Дзыгъур

Дзырунэ

Дзыхьмыщӏ - 27 - Дзахмишевы.


Адыгэ лъэкъуацIэхэмрэ Адыгэ цIэхэмрэ къызхэтхыгъэхэр мы сайтыр ары folk-lore.narod.ru. Ащ ежь къызхихыгъэхэр мы тхылъхэр арых. 

1. Словарь кабардино-черкесского языка. Под ред. П.М. Багова. Изд-во «Дигора», Москва, 1999.

2. Кабардино-черкесско-русско-англо-турецкий словарь в иллюстрациях. Х.Х.Сукунов, И.Х.Сукунова. Изд-во «Эль-Фа», Нальчик, 1998.

3. Словарь адыгских названий растений. Б.Ю. Хакунов. Изд-во «Эльбрус», Нальчик, 1992.

4. Животные и их распространение. Х.Х. Шхашамишев. Изд-во «Эль-Фа», Нальчик, 1998.

5. Моздокские кабардинцы. Н.А. Кунов. ГУРИПП «Адыгея». Майкоп, 2002.

6. Русско-кабардинский словарь. Б.Л. Хуранов. Центральное Издательство Народов СССР, Москва, 1927.

7. Хъыбарыфlыр. Библиер зэдзэкlыным елэжь Институт, Стокхьолм, 1993.

8. Структура и история глагольных основ в адыгских языках. Б.М. Берсиров. ГУРИПП «Адыгея», Майкоп, 2001.

9. Выманивание и поимка Батрадза. Сибирско-североамериканские параллели к мотиву нартского эпоса и генезис героических образов. Ю.Е. Березкин.

10. Абхазские архаические сказания о Сасрыкуа и Абрыскиле. З.Д. Джапуа. Изд-во "Алашара", Сухум, 2003.

11. Тыркуем ис адыгэхэр. lорыlуатэр. ГУРИПП "Адыгея", Майкоп, 2004.

12. Из истории изучения адыгских языков. А.К. Шагиров.

13. Черкессия. Историко-этнографические статьи. Л.Я. Люлье. УО МШК МАДПР, Киев, 1991.

14. Славяно-адыгские этюды. М.В. Федорова // Журнал Эльбрус'02. Нальчик, 2002.

15.  Герои и императоры в черкесской истории. Шаукат Муфти (Хавжоко). «Эль-Фа», Нальчик, 1994.

16. Вдали от родины. Думанов Х.М. Изд-во «Эль-Фа», Нальчик, 1994.

17. Земля адыгов. Шеуджен А.Х., Галкин Г.А., Тхакушинов А.К. Майкоп, 2004.

18. Школьный орфографический словарь кабардино-черкесского языка. 4 издание. Захохов Л.Г. Изд-во «Эльбрус», Нальчик, 1989.

19. Абазинско-русский словарь. Под ред. Тугова В.Б. Москва, 1967.

20. Адыгейские фамилии и имена. Блягоз З.У., Тхаркахо Ю.А. ГУРИПП «Адыгея», Майкоп, 2002.

21. Наши имена. Словарь-справочник личных имен. Намитокова Р.Ю. Майкоп, 1999.

22. Кабардино-черкесский язык. В 2-х томах. Под ред. Кумахова М.А. «Эль-Фа», Нальчик, 2006.

23. Народные песни и инструментальные наигрыши адыгов. Под ред. Гиппиуса Е.В. Том 3, часть II. «Советский композитор», Москва, 1990. Подробнее

24. Ветерок и перекати-поле. Лукожева Н.Г. «Полиграфсервис и Т», Нальчик, 2006. Подробнее

25. Адыгейско-русский словарь. Тхаркахо Ю.А. Адыгейское книжное издательство, Майкоп, 1991. | Circassian-Russian dictionary. Y.A. Tharkakho. Maykop, 1991.

26. Кабардино-черкесский язык. В 2-х томах. Том I. Автор проекта и главный редактор М.А. Кумахов. Изд. центр "Эль-Фа", Нальчик, 2006.

27. Кабардино-черкесский язык. В 2-х томах. Том II. Автор проекта и главный редактор М.А. Кумахов. Изд. центр "Эль-Фа", Нальчик, 2006.

28. Вдали от родины. Сборник архивных документов. Х.М. Думанов. Изд. центр "Эль-Фа", Нальчик, 1994.

29. Адыгейско-русский разговорник. З.У. Блягоз. Адыгейское республиканское книжное издательство, Майкоп, 1999.

30. Толковый словарь адыгейского языка. Сост.: А.А. Хатанов, З.И. Керашева. Под ред. А.Н. Абрегова, Н.Т. Гишева.— Майкоп: Адыг. респ. кн. изд-во, 2006.— 512 с.

31. Генеалогия Северного Кавказа. Историко-генеалогический научно-реферативный независимый журнал. №2. "Эль-Фа", Нальчик, 2002.

32. Черкесские имена. А.И. Черкесов. Черкесск, 2007.

33. Кабардинско-русский словарь. Под общ. ред. Б.М. Карданова. Государственное издательство иностранных и национальных словарей, Москва, 1957.

34. Словарь абхазского языка. К.С. Шакрыл, В.Х. Конджария. Том I. Издательство "Алашара", Сухуми, 1986.

35. Словарь абхазского языка. К.С. Шакрыл, В.Х. Конджария, Л.П. Чкадуа. Том II. Издательство "Алашара", Сухуми, 1987.

36. Кабардинская литература как предмет преподавания. З.Х. Бакова. Издательство "Полиграфсервис и Т", Нальчик, 2009.

37. Русско-адыгейский словарь. В 2-х томах. Том 1. Ю.А. Тхаркахо. Майкоп: ГУРИПП "Адыгея", 2004. | Russian-Circassian dictionary. V.1. Y.A. Tharkakho. Maykop, 2004.

38. Старые черкесские сады. В 2-х томах. Том 1. С.Х. Хотко. Москва: "ОЛМА-ПРЕСС", 2005. Подробнее

39. Двойник. Новеллы и рассказы. Т.Ж. Камергоев. Нальчик: "Эльбрус", 2007.

40. Нарт. Газета Международной Черкесской Ассоциации. №№15-20 (125), октябрь 2003.

41. Адыгэ уэрэдыжьхэр. З.П.Кардангушев. Нальчик, "Эльбрус", 1979. >>>

42. Адыгский молодежный журнал "Сосруко". - Майкоп, 2011. - №1.

43. Язык адыгского фольклора. Нартский эпос. М.А.Кумахов, З.Ю.Кумахова, Москва, "Наука", 1985.

44. Русско-абазинский разговорник. А.М.Джандаров.

45. Грузинско-дагестанские языковые контакты. М.Ш.Халилов. М.: Наука, 2004.

46. Учебный русско-кабардино-черкесский словарь: Около 24 000 слов. Под общей редакцией Б.Ч. Бижоева. Нальчик: Эльбрус, 2013.

47. Кабардино-черкесско-русский словарь: Около 27 000 слов. Под редакцией Б.Ч. Бижоева. Нальчик: Эльбрус, 2008.

48. Знаки фамильной собственности.

49. Северокавказские тамги. Х.Х. Яхтанигов. Нальчик, 1993.

50. Кавказские тамги. Страницы прошлого. Л.И.Лавров. Издательство М. и В. Котляровых, Нальчик, 2009.

51. Путешествие по сказочному краю. С.Николин. Ростов-на-Дону, 2003.

52. Journal Asiatique périodique trimestriel publé par la société Asiatique avec le concours du Centre National de la recherche scientifique. Tome CCLII, 1964.

53. 400 загадок. На кабардинском языке. Составитель: Леонид Шогенов. Нальчик, 2009.

54. Адыгские пословицы и поговорки. На адыгейском языке. М.К. Хуажев, Ш.Х. Хут. Майкоп, 1978.
Comments