Адыгэ ныпым имафэ фэгъэхьыгъэ гъэпсылъэу Адыгэ Хэгъэгум иIэр (МыАдыгэ гущыIэхэр хэмытэу)

 


Адыгэ ныпым имафэ мэлылъфэгъум и 25-м ЗэгурыIоныгъэмрэ ЗыкIыныгъэмрэ я Гупчэу Мыекъуапэ дэтым мэфэкIыр щыкIощт.

Пчыхьэм гощмафэр 16.00-м, адыгэ IэпэIасэхэм яIэшIагъэхэм якъэ­гъэлъэгъон, зэнэкъокъухэр, джэгукIэхэр зэхащэщт. Ахэм ауж гощмафэр 17.00-м Адыгеим иорэдыIохэмрэ икъэшъуа­кIохэмрэ якъэгъэлъэгъон кIощт.

МэфэкIым икIэух шIухьафтынхэмрэ уасэ зиIэ тынхэмрэ зыщагощыщтхэ адыгэ джэгур рекIокIыщт.

Ом изытет дэи хъумэ, мэфэкI-зэхахьэр Адыгэ Хэгъэгум и Хэгъэгу зэхахьэ-Унэшхом щыкIощт.

МэфэкIым хэлажьэ зышIоигъо пстэури зэхэщакIохэм къырагъэблагъэ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, аужьырэ Адыгэ ныпэу Адыгэхэм Адыгэ хэкум щащтэгъагъэр, нып уцышъоу, жъуагъэ 12-рэ щабзищырэ зытет ныпыр ары. Ар 1830-рэ илъэсым къуаджэу Афэпсыпэ идэжь лъэпкъ зэфэсышхоу щыкIогъагъэм щащтэгъагъ. 

Адыгэ ныпыр, 1992-рэ илъэсым, Адыгэ ХэгъэгукIэу къэхъугъэм и Апшъэрэ хэгъэгу-хасэм иапэрэ зэхэсыгъом хэгъэгум иныпэу ащтэгъагъ.

2010-рэ илъэсым, Адыгэ Хэгъэгум щыIэ Адыгэ Хасэм, Адыгэ ныпым имафэ апэрэу хигъэунэфыкIыгъагъ.

2013-рэ илъэсым, «МэфэкI ыкIи шIэжь мафэхэм афэгъэхьыгъ» зыфиIорэ хэбзэгъэуцугъэм зэхъокIыныгъэхэр фашIыхи, шIэжь мэфакIэ агъэнэфагъ – Адыгеим и Хэгъэгу Нып и Мафэ. Ащ къыщыублагъэу мэлылъфэгъум и 25-м мэфэкIыр хагъэунэфыкIы.


Тхыгъэм гущыIакIэу хэдгъэхьагъэхэр: 

Гъэпсылъэ - програмэ.
Гощмафэ - сыхьатэ.

МыАдыгэ гущыIэу бэрэ агъэлажьэхэрэм яблэкIыхэр:

Нып - быракъ.
Хэгъэгу - республикэ.
Хэгъэгу - къэралыгъо.
Къэгъэлъэгъон - концерт.
Зэхахьэ-Унэшхо - филармоние.
Хэгъэгу-хасэ - парламент.  

Мы гущыIакIэхэм анэмыкI гущыIакIэхэр шъуиIэмэ, мы тхыгъэм ичIэгъ къыкIэшъутх.


Comments