КъэшъуакIо купэу «Налкъутэм» текIоныгъэ къыдихыгъ

 


Адыгэ Республикэм ит къуаджэу Яблоновскэм щызэхэщэгъэ кIэлэцIыкIу къэшъокIо купэу «Налкъутэр» (художественнэ пащэр Хьэшъыкъое Мурат) Москва щырекIокIыгъэ дунэе зэнэкъокъоу «Сияй» зыфиIорэм ифиналныкъоу мы мазэм и 1-рэ и 2-хэм зэхащэгъагъэм хэлэжьагъ. 

КъэшъуитIоу къашIыгъэхэмкIэ ахэм апэрэ чIыпIитIу къыдахыгъ ыкIи кIэух едзыгъоу бжыхьэм мы къэлэ дэдэм щыкIощтым  хэлэжьэнхэ фитыныгъэ яIэ хъугъэ.

Къэзыгъэзэжьыгъэхэм япсэупIэ гупсэ къащыпэгъокIыгъэх Яблоновскэ администрацием ипащэ, яIахьылхэр, яныбджэгъухэр. Гъогум зэрэтепшъыхьагъэхэм емылъытыгъэу артист цIыкIухэм къашъом зыратыгъ. Мыхэр апэр мыщ фэдэ дунэе зэнэкъокъухэм зэрахэлажьэхэрэр, къэралыгъом икъэлэ шъхьаIи апэрэу зыкъыщагъэлъэгъуагъ. 

ТапэкIи гъэхъэгъэ инхэр ашIынхэу сабыйхэм афэтэIо!

Хэкум ымакъ, Telegram
Comments