АдыгабзэкIэ тхыгъэ тхылъхэр adygshop.com щыбгъотыщт

 


АдыгабзэкIэ тхыгъэ тхылъхэр зыIэчIигъэхьэн зышIоигъохэм мы сайтым adygshop.com щагъотын алъэкIыщт. Ащ тхылъэу итхэм анахьыбэр АдыгабзэкIэ тхыгъэх, УрысыбзэкIэ тхыгъэ тхылъхэри итых нахь макIэу.

Сайтыи ит тхылъхэм яуасэхэмрэ якъэгъэхьыпкIэмрэ итых ыкIи ахэр тыдэ щыIэ хэгъэгуи агъэхьын алъэкIыщт.

Мары сайтым иадрес adygshop.com.Comments