Circassian male names - Адыгэ хъулъфыгъэ цIэхэр - Черкеские мужские имена

Адыгэ лъэкъуацIэхэмрэ Адыгэ цIэхэмрэ мы нэкIубгъохэм итых. Ахэр къызхэтхыгъэхэр нэкIубгъохэм ачIэгъ чIэтых. Мыхэм арит Адыгэ цIэхэм нэмыкI бзэхэм къахэкIыгъэ цIэхэр ахэт ау нахьыбэм инахьыбэр Адыгабзэм къыхэкIыгъэх. ЦIэхэм адэжъ номерэу Iутхэр тхылъэу къызхихыгъэхэм яномерых. Мы нэкIубгъохэр тыгъэкIэжьызэптэу тадэлэжьэщт.

Адыгэ лъэкъуацIэхэр: А - Дз , Е - ЛI , М - ТIу , У - Iу

Адыгэ цIэхэр: хъулъфыгъэ - бзылъфыгъэ

Адыгэ хъулъфыгъ цIэхэр:

Абан - 20 - Абан.

Абат - 20 - Абат.

Абэч - 20 - Абек.

Абей - 32 (каб.). Ср.: кар.-балк. Абай31.

Абзэпщ - 20 - Абзепш.

Абрек - 20 - Абрек.

Абыдэ - 20 - Абиде.

Абыч - 20 - Абич.

Адэмый - 20 - Адамий. От черкесского этнонима "адэмый".

Адим - 20 - Адим.

Адыгэшъау - 20 - Адыгешау.

Адышэс - 20 - Адишес.

Аджэс - 20 - Аджес.

Ажьэгъуй - 20 - Ажегуй.

Азат - 20 - Азат.

Азэмэт18, Азэмат, Азмэт - 20 - Азамат, Азмет.

Азэпс - 20 - Азепс.

Азбэч - 20 - Азбек.

Азджан - 20 - Азджан.

Айтэч, Етэч23 - Айтек, Етэч.

Акътолэ

Акъыф - 20 - Акиф.

Алэ - 20 - Але.

Алэдж - 20 - Аледж.

Алэджыкъу - 20 - Аледжук, Алегуко.

Алэкъут - 20 - Алекут.

Алэрбый - 20 - Алербий.

Алэцӏыкӏ - 20 - Алецук.

Албэч - 20 - Альбек.

Албот18 - Альбот.

Алмир - 20 - Альмир.

Алпэшэс - 20 - Альпешес. Перевод: "седлающий Альпа (сказочного коня)".

Алпэшыу - 20 - Альпешу. Перевод: "всадник Альпа (сказочного коня)".

Алтан - 20 - Альтан.

Алым - 20 - Алим.

Алъкъэс - 20 - Алкес.

Алъхъо́18 Альхо.

Амар - 20

Аматӏ - 20 - Амат.

Амбый - 20 - Амбий.

Амзан - 20

Амыфыкъу - 20 - Амифук.

Анай - 20 < анай - клен.

Андзаур - 20, Анзаур, Анзор31, Андзор18. От грузинского aznaura - князь 3-го сословия.

Анис - 20

Анцокъу - 20 - Анчок.

Архъэшэу - 20 - Архешоу.

Арым - 20 - Арим.

Арыуан - 20 - Аруан.

Асэкъал - 20, Аскъал - 20 - Асакаль, Аскаль.

Аслъантэч - 20 - Аслантеч.

Аслъаныкъу - 20 / Аслъэныкъуэ18 - Аслануко. Перевод: «сын льва».

Асмэт - 20 - Асмет.

Асран - 20

Астай - 20

Атэжъыкъу - 20 - Атажук.

Аукӏэс - 20 - Аукес.

Аущэдж - 20 - Аушедж. Так адыги называли Святого Георгия.

Афэгун - 20 - Афагун.

Афэмыгъот - 20 - Афамгот. Такое имя дают долгожданному ребенку, особенно мальчику.

Афэмыд - 20 - Афамид. Перевод: "не такой, другой".

Ахъджагу - 20 - Ахджаг.

Ахълъэу - 20 - Ахлеу.

Ахъмэтэч - 20, Ахъмытэч, Ахъымтэч - 20 - Ахметек.

Ахъщэкъыз - 20 - Ахшекиз.

Ахъохъу - 20 - Ахох.

Ачэрдан - 20 - Ачердан. Ср.: фам. Щэрдэн.

Ачрам, Ачырам - 20

Ачырэт - 20 - Ачирет.

Аштрэхъан - 20 - Аштрахан. От адыгского названия Астрахани.

Ашымчэрый - 20 - Ашимчерий.

Ашынэдж - 20 - Ашинедж.

Ашыр - 20

Ащмэз, Ащэмэз - 20 / Ашэмэз - Ашамаз, Ашамез, Ашэмэз. Имя из нартского эпоса.

Бабый - 20 - Бабий.

Бабыкъу - 20 - Бабук.

Бабыхъу - 20 - Бабух.

Багъ18 - Баг.

Бадэ18 - Бада.

Бадин - 20

Бадихь - 20 - Бадих.

Бадур - 20

Баджэ - 20. Перевод: "лиса".

Бажэнэ18. Переводится как «лисичьи глазки».

Базрыкъу, Базырыкъу - 20 - Базрук.

Байзрыкъу - 20 - Байзрук.

Байзэт - 20 - Байзет.

Баймэт - 20 - Баймет.

Бакъ - 20 - Бак.

Бакъмыз - 20 - Бакмиз.

Бал - 20

Балэ18 Баля.

Балилэ18 Балиля.

Балыу - 20 - Балю.

Балыч - 20 - Балич.

Бамбэт - 20 - Бамбет.

Бангъур - 20 - Бангур.

Баныч - 20 - Банич.

Барэ18 Бара.

Барэкъу - 20 - Барок.

Бармэт - 20

Барсыбый - 20 - Барсибий.

Барыч - 20

Бат - 20

Батмыз - 20 - Батмиз.

Батэрэз см. Пэтэрэз.

Батӏэ18 Бата.

Батӏыжъ - 20 - Батиж.

Башэ18 Баша.

Башӏэ - 20 - Баше. Перевод: "трудолюбивый".

Бэбай - 20 - Бабай.

Бэбау - 20 - Бабау.

Бэгъ - 20 - Баг.

Бэгъаз - 20 - Багаз.

Бэгъэгушӏу // Бэгъэгуфӏэ - Багагуш21. Перевод: «радующий многих».

Бэгъот / Бэгъуэт18 Багот. Перевод: «много получающий».

Бэгъудан - 20 - Богдан.

Бэдан - 20 - Бедан.

Бэдын - 20 - Бадын.

Бэджэт - 20 - Беджет.

Бэлэжъ - 20 - Бележ.

Бэрэис - 20 - Бараис.

Бэрэкъай - 20 - Баракай.

Бэрэкъахь - 20 - Бараках. Перевод: «часто приносящий»21.

Бэрэкъэт - 20 - Баракат. Перевод: «долго отсутствующий»21.

Бэрэун - 20 - Бараун.

Бэрзэдж - 20 - Берзег.

Бэрзэджан - 20

Бэрич - 20

Бэркъокъу - 20 - Беркок.

Бэрокъуэ18 / Бэрыкъу - 20 - Барок, Берук.

Бэслъынэй - 20 - Беслиней. От названия одного из адыгских субъэтносов.

Бэтей - 20 - Батей.

Бэтокъуэ18 Батоко.

Бэукӏ - 20 - Бауч.

Бэӏилэ18 Баиля.

Бгъэбзыу - 20 - Бгабзу.

Бедан - 20

Безрыкъуэ - 31 - Безруко.

Бжыхьэлӏ - 20 - Бжихатль.

Бжъэдыгъу - 20 - Бжедуг. По названию одного из адыгских субъэтносов.

Бжьэныкъу - 20 - Бженук.

Бидан - 20

Бидэ - 20

Билъэустэн - 20 - Битлостан.

Биназ - 20

Бинау - 20

Блан - 20 - Блян. Перевод: "лань".

Блатӏэ - Блята.

Блац - 20 - Бляц.

Блэкӏахь - 20 - Блечах.

Блэнау - 20 - Бленау.

Блу18 Блю.

Блыпэ - 20 - Блипе. Перевод: "начало семи", так же называется "понедельник".

Блыпкъыкӏэкӏ - 20 - Блипкичеч. Перевод: "короткоплечий".

Борэжъ - 20 - Бореж.

Борэкъу - 20 - Борок.

Борэныкъуэ Борануко.

Бот18 Бот.

Бракъый - 20 - Бракий.

Братӏ - 20 - Брат.

Буб - 20, Бубэ18 - Буб, Буба.

Быгъасыкъу - 20 - Бугасук.

Быдэ18 Бида.

Былау - 20 - Биляу.

Былацыу - 20 - Биляцу.

Былэ18 Биля.

Былымгъот - 20 - Билимгот.

Былыу - 20 - Билю.

Былыхъу - 20 - Билюх.

Быназын - 20 - Биназин.

Быраб - 20 - Бираб.

Быракъ - 20 - Бирак.

Быракъый - 20 - Биракий. = Бракъый.

Быратӏ - 20 - Бират. = Братӏ.

Бырс - 20 - Бирс.

Бырымбыф - 20 - Биримбуф.

Быт - 20

Бытӏ - 20 - Бит.

Быцу - 20 - Буц. Ср.: фам. Быф.

Бышэ - 18 / Быщэ - 20 - Биша.

Быщэжъый - 20 - Бишежий.

Быщэкӏэкӏ - 20 - Бишечеч.

Гоуз - 20

Гощкъан - 20

Губжыкъу21 / Губжьыкъуэ Губжук. < губж + къо.

Гугъ - 20

Гугъэжъужь21 // Гугъэвыж - Гугазиж.

Гулэ - 20 - Гуле.

Гулэжъ - 20 - Гулез.

Гулэу - 20 - Гулеу.

Гулъ - 20 - Гутль.

Гумзагъ21, Гумызагъ - 20 - Гумзаг, Гумизаг. «неспокойное сердце».

Гунащ - 20

Гурмыкъ - 20 - Гурмик.

Гурымыкъу - 20

Гусэрыкъу21, Гусэрыкъуэ - Гусарук. «сын обидевшегося».

Гуцӏыкӏу - 20 - Гуцук.

Гучан - 20

Гушъау - 20 - Гушау.

Гушӏожь - 20 - Гусож.

Гуӏатыжь21, Гуӏэтыж Гуатиж.

Гъэблэжъ - 20 - Габлеж.

Гъэблэжъыкъу - 20 - Габлежук.

Гъэгус - 20 - Гагус.

Гъэгушӏожь - 20 - Гагушоз.

Гъэжъуан - 20 - Гажуан.

Гъэтым - 20 - Гатим.

Гъынд - 20 - Гинд.

Гъогулӏ - 20 - Гогутль.

Гъожакъ - 20 - Гожак.

Гъожъакъ - 20 - Гожак.

Гъолай - 20 - Голяй.

Гъотыгъуай - 20 - Готугай.

Гъоуз - 20 - Гоуз.

Гъуазэ - 20 - Гуаза.

Гъуай - 20 - Гуай.

Гъубэд - 20 - Губед.

Гъубжь - 20 - Губж.

Гъубжьыкъу - 20 - Губжук.

Гъукӏ21, Гъукӏэ Гуч.

Гъукӏэжъ - 20 - Гучеж.

Гъукӏэлӏ - 20 - Гукетль, Гучетль. См. также Гъучӏыпс.

Гъукӏэпщ - 20 - Гучепш.

Гъукӏэшъау - 20, 21, Гъукӏэщауэ - Гучесав, Гучешау. См. также Гъучӏыпс.

Гъул - 20 / Гъулэ18 - Гуль, Гуля.

Гъур - 20 - Гур.

Гъучӏыжъ - 20 - Гучиж.

Гъучӏыплъ - 20 - Гучипль.

Гъучӏыпс - 20 // Гъущӏыпсэ41 - Гучипс. Переводится как «железная душа». "Такие имена обычно давались детям-первенцам или детям в семье, где умирали первые дети." - 20 "Чтобы дети получали "устойчивые, крепкие имена", которые спасли бы их от трагедий, родители относили новорожденного к кузнецу, и кузнец совершал обряд "закалки ребенка", т.е. опрыскивал его закалочной водой. В подобном случае имя ребенку также давал кузнец." - 20

Дадыкъ - 20 - Дадук.

Дадыу - 20 - Даду.

Дадыхъу - 20 - Дадух.

Дал18 Даль.

Дам - 20

Дамый - 20 - Дамий.

Дао - 20

Даур - 20

Даус - 20

Дэбэч - 20 - Дебеч.

Дэгу - 20

Дэгудж - 20

Дэгуджарым - 20

Дэгужъый - 20 - Дегужий.

Дэгъаз - 20 - Дагаз.

Дэгъотлӏыкъу - 20 - Доготлук.

Дэгъу - 20 - Догу.

Дэдау - 20 - Дадау.

Дэдаш - 20 - Дадаш.

Дэрыкъу - 20 - Дарук.

Дэун - 20 - Деун.

Дэунэжь21 - Деунеж. Трактуется как «с кем можно создать семью».

Дэхэкъащ - 20 - Дахакаш.

Дэхъун - 20 - Дахун.

Дэхъушыкъу - 20 - Дахушук.

Дидыу - 20 - Диду.

Додыкъ - 20 - Додук.

Дол - 20 - Доль.

Дударыкъу - 20 / Дудэрыкъуэ32 - Дударук, Дудруко31. Образовано от имени Дудар.

Дыгъумыдж - 20 - Дугумидж.

Дыдыу - 20 - Дуду.

Дыдыхъу - 20 - Дудух.

Дыкъуэ - 18 Дуко.

Дымыӏу21 - Димук, Дымук. Переводится как «молчун».

Дышъ - 20 - Диш.

Дышъэкӏ - 20 - Дышеч.

Дышъэпар - 20 - Дышепар.

Джамбор - 20

Джамбот - 20

Джамый - 20 - Джамий.

Джанбот - 20

Джанфыжь - 20 - Джанфиж.

Джанхъот - 20 / Жанхъуэт18 - Джанхот, Жанхот.

Джанщыр - 20 - Джаншир.

Джар - 20

Джарым - 20 - Джарим.

Джатэ Гята. = Чат.

Джатэгъэжь18 - Гетегеж.

Джэнчат - 20 - Джанчат.

Джэф - 20 // Джэху18 - Джеф.

Джылахъстэн - 20 - Гиляхстан.

Джырандыкъу - 20, Джэрандыкъу - 20 / Джырандыкъуэ18, Джынардыкъуэ - Джирандук, Герандуко, Генардуко.

Джыраслъан - 20 = Жыраслъэн.

Дзадзу - 18 Дзадзу.

Дзэгъащт - 21 - Дзегащт.

Дзэдзау - 20 - Дзадзау.

Дзэкӏош - 20 - Дзекош.

Дзэкӏошыу - 20 - Дзекошу.

Дзэпщ - 20, 21 - Дзепщ, Дзепш.

Дзэубэй - 20 - Дзеубей.

Дзэугъой - 20, 21 - Дзеугой. Переводится как «собирающий войско».

Дзэукъожъ - 20, Дзэукъожь21 - Дзеукож, Зеукеш.

Дзэш - 20 - Дзеш.

Дзэшыу - 20, Дзэшу18 - Дзэшу.

Дзу18 - Дзу.

Дзыдзыу - 20 - Дзидзу.

Егъырыкъу - 20 - Егирук.

Едыдж18 - Едидж.

Езыгу - 20 - Езуг.

Езычэ

Екъутэкӏ - 21 - Екутеч. «разрушающий все вокруг».

Екӏэжъ - 20 - Екеж.

Елбэздыкъу - 20 / Елбэздыкъуэ18 - Эльбаздуко.

Елджэрыкъу - 20 / Елджэрыкъуэ - Эльджаруко.

Елмыщэкъу - 20 - Ельмишок.

Елчэрыкъу - 20 - Ельчерук.

Елыхъу - 20 - Елух.

Емсых - 20

Емыгугъу - 20 - Емигуг.

Емыз - 20 - Емиз.

Емызэгъ - 20 - Емизег.

Емызэщ - 20 - Емизеш.

Емын - 20 - Емин.

Емынэжакӏ - 20 - Еминажач.

Емынэжъ - 20 - Еминеж.

Емыпсых - 20, 21 - Емпсих. «не спешивающийся с коня».

Енал - 20 - Еналь. См. Инал.

Енэмыкъу - 20 - Енамук.

Ерэджыб - 21 / Ержыб18 Ереджиб, Эржиб.

Ерэщкъэу - 20 - Ерешкеу. Имя из нартского эпоса.

Ерэщыкъу - 20 - Ерешук.

Ермыд - 20 - Ермид.

Ермыз - 20 - Ермиз.

Ерыгун - 20

Ерыжъ - 20 - Ериж.

Ерыш - 20

Ерышэкъу - 20 - Еришок.

Еск21 - Еск.

Есхъот21 - Есхот.

Есымыкъу - 20 - Есимук.

Еутых - 20 - Евтых.

Жакъ - 20 - Жак.

Жакӏэ - 20 - Жаче.

Жамболэт - 18 Жамбулат.

Жамборэ - 18 Жамбора.

Жамбот - 18

Жанхъуэт см. Джанхъот.

Жылэбий - 18 Жилебий.

Жыраслъэн - 18 Жираслан.

Жъэмадыу - 20 - Жемаду.

Жъораб - 20 - Жораб.

Жъураб - 20 - Жураб.

Жьамбар - 20 - Жамбар.

Жьытэдж - 20 - Житедж.

Жьыут - 20 - Жиут.

Жьыхъуай - 20 - Жухай.

Зазэ - Заза.

Зазыкъу - 20 - Зазук.

Зан21

Занэ - 20

Занэкъу - 20 - Занок.

Зарыч - 20

Зау21. «война».

Заур18 Заур.

Зауркъан - Зауркан.

Зэгъэзэгъ - 20 - Загазаг.

Зэзыкъу - 20 - Зазук.

Зэкъэт - 20 - Закат.

Зэошӏ - 20 - Зеош.

Зэрамыку - 20 - см. Зырамыку.

Зэрыкъуш - 18 Заракуш.

Зэукъожь - 20 - Заукож.

Зэфэс - 20 - Зафес.

Зэфэсыжь - 20 - Зафесиж.

Зэфкъар - 20 - Зафкар.

Зэхэкӏыкъу - 20 - Захачук.

Зезэрахь, Зезэрыхь - 20 - Зезарах, Зезарих.

Зекӏожъый - 20 - Зекожий.

Зекӏокӏас - 20 - Зекочас.

Зекӏорый - 20 - Зекорий.

Зекӏошыу - 21 - Зекошу, Закашу.

Зекӏошъау - 20 - Зекошау.

Зикъат - 20 - Зикат.

Зуз - 20

Зырамыку18 - Зарамук.

Имк21 Имк.

Имысыкъу - 20 - Имисук.

Инал18. Ср.: кар.-балк. Инал31.

Иналыкъу - 20 / Иналыкъуэ18 - Иналюк, Иналюко.

Иныжъ - 20

Испан - 20

Колэс21 Колес.

Кортэхъу - 20 - Кортох.

Кощмэзыкъу21 - Кошмезук, Кощмезук.

Куапсэ - 20 - см. также Купсэ.

Куат - 20

Куащэ - 20

Кудэжъ - 20

Купзещ - 20

Кургъуокъуэ18 Кургоко.

Куф - 20

Кущэ - 20

Къабот - 20 - Кабот.

Къакъырыжъ - 20 - Какириз.

Къал - 20 - Каль.

Къамболэт18 Камбулат.

Къамбот18 - Камбот31. См. также Къанбот.

Къан - 20 - Кан.

Къанэмэт - Канамат.

Къанэн - 20 - Канен.

Къанбот - 20 - Канбот.

Къандж, Къанж Кандж. Имя из нартского эпоса.

Къаншумэс ["Адыгэ псалъэ"] - Каншумас.

Къаншъат - 20 - Каншат.

Къаншъау21 / Къанщауэ18 - Кансав, Кансао, Каншау, Каншао31.

Къаншъаугъур - 20 - Кансавгур.

Къаныкъу - 20 - Канук.

Къанытат - 20 - Канитат.

Къартул Картул.

Къарэ18 Кара.

Къасболэт18 Касбулат.

Къасбот18 Касбот.

Къат - 20 - Кат.

Къаудыгъу - 20 - Каудуг.

Къэгъэзэжь - 20 - Кагазеж.

Къэлат21 Калет. «кремневый пистолет».

Къэлэгощ - 20 - Келегощ.

Къэлэкъут21 - Калакут. «крепость разрушающий».

Къэлэт - 20 - см. Къэлат.

Къэлэубат21 - Калаубат, Калубат. «крепость разбивающий».

Къэлэшъау21 - Каласау, Калашау.

Къэнашхъу - 20 - Канашху.

Къэрэжъ - 20 - Кареж.

Къэрэжъый - 20 - Каражий.

Къэрэкъар - 20 - Каракар.

Къэрэхъу - 20 - Карох.

Къэрэшей18 - Карачай.

Къэхъу - 20 - Кох.

Къэхъун - 20 - Кахун. «предназначенный вырасти».

Къэшэгъуей Кашагой.

Къербэч < Къэйрбэч

Къетыкъуэ18 (< Къэйтыкъуэ) Кайтуко.

Кърым18 - Крым.

Къырандыкъу - 20 - Кирандук.

Къырмыт21 Кирмит.

Къытэ - 20 - Ките.

Къыщыд - 20 - Кищид.

Къогъу - 20 - Ког.

Къожэуб - 20 - Кожеуб.

Къокӏас21 // Къуэщӏасэ - Кочас. «любимый сын».

Къолыкъу - 20 - Колюк.

Къохъу - 20 - Кох.

Къуадэ - 20 - Куаде.

Къуапцӏэ - 20 - Куапце.

Къубылай - 20 - Кубиляй.

Къуй - 20 - Куй.

Къуйжъый - 20 - Куйжий.

Къуйкъуй - 20 - Куйкуй.

Къуйнэшъу - 20 - Куйнеш.

Къуйцӏыкӏу - 20 - Куйцук.

Къумал Кумал.

Къумыкъу18 Кумык.

Къундыхъу - 20 - Кундух.

Къуныуд - 20 - Куниуд.

Къургъокъу - 20 - Кургок.

Къурымбый - 20 - Курумбий.

Кӏаку - 20 - Чако.

Кӏалэ21 / Щӏалэ - Чале. «молодой».

Кӏас - 20 - Час.

Кӏэкожъ - 20 - Чекож.

Кӏэкӏ - 20 - Чеч.

Кӏэлэмаф - 20 - Челемаф. Перевод: "счастливый мальчик".

Кӏэлэмэт - 20 - Челемет.

Кӏэлэпщ - 20 - Челепш.

Кӏэлэхъу - 20 - Челех.

Кӏэлэхъурай - 20 - Челехурай.

Кӏэлэшъау - 20 - Челешау.

Кӏэлэщ - 20 - Челеш.

Кӏэмац18 - Чемац.

Кӏэмгуй - 20 / Кӏэмыргуей32 - Чемгуй, Темиргой31. Образовано от этнонима.

Кӏэрандыкъу - 20 - Черандук. См. Джырандыкъуэ.

Кӏэрахъу - 20 - Черах.

Кӏэрыт - 20 - Черит.

Кӏэсэрбый - 20 - Чесербий.

Кӏэтӏутӏ18 - Четут.

Кӏэтӏый - 20 - Четый.

Кӏэцыр - 20 - Чецир.

Кӏэщыкъу - 20 - Чешук.

Кӏыгъукъу - 20 - Чигук.

Кӏырахъу - 20 - Чирах.

Кӏытӏэ18 - Чита.

Кӏыхъу - 20 - Чиху.

Кӏыщмай21 - Чищмай.

Кӏыщыкъу - 20 / Кӏыщыкъуэ18 - Чишук, Кишуко.

Кӏуачӏэ - 20 - Куаче.

Кӏуб - 20 - Куб.

Кӏуращ - 20 - Кураш.

Лал - 20 - Ляль.

Лалу18 - см. Лалыу.

Лалушэ18 - Лялюша.

Лалый - 20 - Лялий.

Лалым - 20 - Лялим.

Лалыу - 20 - Лялиу, Лялю.

Лалыхъу - 20, 21 - Лялюх, Лялух.

Лалыхъужъ - 20 - Лялухуж.

Лам - 20 - Лям.

Ламжъый - 20 - Лямжий.

Ламыхъу - 20 - Лямух.

Латӏ - 20 - Лят.

Лау - 20 - Ляу.

Лаулау - 20 - Ляуляу.

Лаурсэн - 20 - Ляурсен.

Лахъу21 - Лаху; см. также Лэхъу. Возможно, в фамилии Щэулэхъу вторая часть связана с этим именем.

Лэлай - 20 - Леляй.

Лэлау - 20 - Леляу.

Лэмгъэн - 20 - Лемген.

Лэу - 20 - Леу; см. Лау.

Лэхъу - 20 - Лех; см. Лахъу.

Лек21 Лек.

Лел21 - Лель.

Лил - 20 - Лиль; см. Лыл.

Лилыхъу - 20 - Лилюх.

Лим - 20

Лой - Лёй.

Лул18 - Люль.

Лун18 - Люн.

Лутӏ18 - Лют.

Лутӏэ18 - Люта.

Лыкъ - 20 - Лик.

Лыл - 20 - Лиль.

Лылыу21 - Лилиу.

Лыу21, Лу18 - Лу, Лиу, Лю.

Лыужъ - 20 - Лиуж.

Лыужъый - 20 - Лиужий.

Лыулыу - 20 - Люлю.

Лыхъу - 20 - Люх.

Лъапс - 20 - Тляпс.

Лъащэ - 20 - Тляше.

Лъэбыц - 20 - Тлебиц.

Лъэбыцэжъ - 20 - Тлебицеж.

Лъэбыщ - 20 - Тлебищ.

Лъэгуц - 20 - Тлегуц.

Лъэгуцжакӏ - 20 - Тлегуцжач.

Лъэкъоджашъу - 20 - Тлекоджаш.

Лъэмаф - 20 - Тлемаф.

Лъэмыгъэн - 20 - Тлемиган.

Лъэмыпсэф - 20 - Тлемипсеф.

Лъэпшъ21 // Лъэпщ - Тлепш. Имя кузнеца из нартского эпоса.

Лъэпшъау - 20 - Тлепшау.

Лъэпшъхьакӏ - 20 - Тлепшхач.

Лъэпшъыкъу - 20 - Тлепшук.

Лъэпшъыцӏыкӏу - 20 - Тлепшицук.

Лъэрыкӏуаш - 20 - Тлерукаш.

Лъэстэнал21 - Тлюстаналь.

Лъэтэнай - 20 - Тлетенай.

Лъэустэн21 / Лъостэн18 - Тлюстен, Тлостан.

Лъостэнащ18 - Тлостанаш.

Лӏэуж - 20 - Тлеуж.

Лӏэфыжь - 20 - Тлефиж; см. Лӏыфыжь.

Лӏэцӏыкӏу - 20 - Тлецук.

Лӏыбэкъожъ - 20 - Тлибекож.

Лӏыбзыкъу - 20 - Тлибзук.

Лӏыбзыу - 20 - Тлибзу.

Лӏыгубж - 20 - Тлигубж.

Лӏыгъур - 20 - Тлигур.

Лӏыдэд - 20 - Тлидед. Перевод: "настоящий мужчина".

Лӏыжъыгу - 20 - Тлижигу, Тлижуг.

Лӏыжъыкъу - 20 - Тлижук.

Лӏыкӏэкӏ - 20 / Лӏыкӏэщӏ31 - Тлекеч31, Тлекес31, Тликеч31.

Лӏымаф - 20 - Тлимаф; перевод: "счастливый мужчина".

Лӏыод - 20 - Тлиод.

Лӏытхъо - 20 - Тлитхо.

Лӏыубыт - 20 - Тлиубит.

Лӏыф - 20 - Тлиф.

Лӏыфыжь - 20 - Тлифиж.

Лӏыхъу - 20 - Тлиху, Тлух.

Лӏыхъуар - 20 - Тлихуар.

Лӏыхъудыдж - 20 - Тлихудидж.

Лӏыхъужъ - 20 - Тлихуз.

Лӏыхъужъый - 20 - Тлихужий.

Лӏыхъузан - 20 - Тлихузан.

Лӏыхъун - 20 - Тлихун.

Лӏыхъунажъу - 20 - Тлихуназ.

Лӏыхъусан18 - Тлухсан.

Лӏыхъуцӏыкӏу - 20 - Тлихуцук.

Лӏыхьадж - 20 - Тлихадж.

Лӏыхьакӏ - 20 - Тлихач.

Лӏыӏужъу - 20 - Тлиуж.

Макӏ - 20 - Мач.

Макӏшъау - 20 - Мачсав.

Малым - 20 - Малим.

Мамбот

Мамдыхъу - 20 - Мамдух.

Мамжъый - 20 - Мамжий.

Мамсыр - 20

Мамый21 - Мамий.

Мамыр - 20

Мамыхъу21 - Мамух.

Мамышэ18 - Мамиша.

Марыкъу - 20 - Марук.

Марыхъу - 20 - Марух.

Матэкъу - 20 - Маток.

Матул - 20 - Матуль.

Матыу - 20 - Мату.

Матыхъу - 20 - Матух.

Матӏ18 - Мат.

Матӏэ18 - Мата.

Матӏу18 (< Матӏыу) - Мату.

Матӏыхъу - 20 - Матух.

Мау21 - Мау.

Мах - 20

Махъсидэ18 - Махсида.

Махъу - 20 - Маху.

Мац21 - Мац.

Мацэ18 - Маца.

Мацу18(< Мацыу) - Мацу.

Мацӏ - 20 - Мац.

Маш18 Маш.

Машэ18 Маша.

Машъыд - 20 - Машид.

Машъыкъу - 20 - Машук.

Мэджадж - 20

Мэзагъу - 20 - Мезаго.

Мэзай - 20

Мэзакӏу - 20 - Мезако.

Мэзшъау - 20 - Мезшау.

Мэзыкъу - 20 - Мезико.

Мэзылӏ - 20 - Мезитль.

Мэкъуау - 20 - Макуау.

Мэкъузещ - 20 - Мекузещ.

Мэкӏэшъау - 20 - Мачешау.

Мэлахъу - 20 - Малах; перевод: "чабан".

Мэлэхъожъ - 20 - Мелехоз.

Мэрэтыкъу - 20 - Меретук.

Мэрдас - 20 - Мардас.

Мэрзан - 20 - Марзан.

Мэт - 20 - Мет.

Мэтау - 20 - Метау.

Мэфэгъэлӏ - 20 - Мафагетль.

Мэхъош - 20 - Махош; по названию одного из адыгских субъэтносов.

Мэшӏодз [https://youtu.be/f9jwgO7-3DQ?t=780] - ср. Мафӏэдз.

Мэщыкъу21 // Мэшыкъуэ18 - Машук.

Мэщылӏ - 20 - Мешитль.

Мерэмшъау - 20 - Меремшау.

Мод - 20

Модэжъ - 20 - Модеж.

Мутӏэ18 - Мута.

Мыгуащ - 20 - Мигуаш.

Мыгъэзэщ - 20 - Мигазеш.

Мыгъуащ - 20 - Мигуаш

Мыд - 20

Мызэ18 - Миза.

Мыкъан18 - Микан.

Мылу - Милю.

Мысост - см. Мышъэост.

Мысыр18 - Мисир.

Мысырыпщ - 20 - Мисирипш; перевод: "египетский правитель".

Мыт - 20

Мытӏу18 (< Мытӏыу) - Миту.

Мыхьазыр - 20 - Михазир; перевод: "неготовый".

Мыхьарэм - 20 - Михарем.

Мычыхъу - 20 - Мичух.

Мышэ18 - Миша.

Мышъэ - 20 - Миша; перевод: "медведь".

Мышъэост21 // Мысост18 (< Мысэуст) - Мишаост, Мисост31.

Мыщын - 20 - Мищин; перевод: "бесстрашный".

Набэ - 20

Нагъуэ. «кареглазый».
Если учесть, что у многих ногайских князей были адыгские имена15, то самого их предводителя Нога, от которого, как известно, и пошло название ногайцев, скорее всего, звали именно так.

Надж - 20

Нажъу - 20 - Нажу

Назэ - 20

Нал - 20 - Наль; перевод: "подкова". Встречается также в сочетании с тюрским "-бий" в форме Налбий.

Наныу21, Нану18 - Нану; перевод: «ребенок, дитя».

Наныхъу - 20 - Нанух.

Напцэ - 20

Напцӏэ - 20 - Напца.

Нарт21 - Нарт. По названию героев адыгского эпоса.

Нартан - 20

Нарткъан - 20 - Нарткан.

Нартшыу, Нартшу18 - Нартшу. Перевод: «всадник нарт».

Нартшъау - 20 / Нартщауэ18 - Нартшау, Нартшао. Перевод: "нартский юноша".

Нартылӏ - 20 - Нартитль. Перевод: "нартский мужчина".

Нарыч32 - Нарич31.

Натхъо - 20 - Натхо.

Натыкъу21 - Натук. Перевод: «сын нарта».

Натыхъу - 20 - Натух.

Натышъау - 20 - Натишау. = Нартшъау.

Натӏул - 20 - Натуль.

Нау - 20

Наужъый - 20 - Наужий, Наузий.

Науфыжь - 20 - Науфиж.

Науцӏыкӏу - 20 - Науцук.

Нахъо21, Нахъу - 20 / Нахъуэ18 - Нах, Нахо. Перевод: «светлоглазый».

Нахъупщ - 20 - Нахупш.

Нахьлъач - 20 - Нахтляч.

Нахьлъащ - 20 - Нахтлящ.

Нахьлъэш - 20 - Нахтлеш. Перевод: "самый сильный".

Нашхъо, Нашхъу - 20 // Нащхъуэ18 - Нашхо. Перевод: "голубоглазый".

Нащэ - 20

Нэбэлэжъ - 20 - Небележ.

Нэгый - 20 - Негий. Перевод: "пестроглазый".

Нэгум - 20

Нэгур - 20

Нэгъыч - 20 - Негич.

Нэгъой - 20 / Нэгъуей18 - Нагой. Образовано от этнонима "нэгъой / нэгъуей - ногаец".

Нэгъойжъый - 20 - Нагойзий.

Нэгъомыз - 20 - Нагомыз.

Нэдым - 20 - Надим.

Нэкъар21, Нэкъарэ - Накар, Накара. Перевод: «черноглазый».

Нэкъэрэжъ - 20 - Накарез, Накареж.

Нэкъуай - 20 - Некуай.

Нэмытӏ - 20 - Намит.

Нэмытӏэжъ - 20, Нэмытӏыжъ - 20 - Намитеж, Намитиж.

Нэнау - 20 - Нанау. = Наныу.

Нэпашӏу - 20 - Напаш.

Нэрыт - 20 - Нерит.

Нэсрэн - 20, Нэсрын - 20 - Несрен, Несрин. Имя из нартского эпоса.

Нэсрэнжакӏ - 20 - Несренжач. Форма имени Нэсрэн.

Нэсыжь - 20 - Несиж.

Нэтӏай21 - Натай. Перевод: «лобастый».

Нэтӏау - 20 - Натау.

Нэтӏахъокъу - 20

Нэф // Нэху - Нэф. Перевод: «светлый». Абхазским эквивалентом этого имени является Лаша, где так же ла «глаз», а ша «белый».

Нэфат - 20

Нэфыжь - 20 - Нефиж. Перевод: "белоглазый".

Нэфын - 20 - Нефин. Перевод: "луч света".

Нэхъу - 20 - Нох. = Нахъо.

Нэхъуатӏ - 20, Нэхъуатӏэ18 - Нехуат, Нахуата.

Нэхъупщ18 = Нахъупщ.

Нэхъурай - 20 - Нехурай. Перевод: "круглоглазый".

Нэхъуратӏ - 20 - Нехурат.

Нэчыр - 20

Нэшко - 20 (бжедугское), Нэшхо - 20 - Нешко, Нешхо. Перевод: "большеглазый".

Нэшъу - 20 - Неш. Перевод: "слепой".

Нэшъукъу - 20 - Нешук. Перевод: "сын слепого".

Нэшӏуцӏ - 20 - Нешуц. Перевод: "черноглазый".

Нэщэс - 20

Нэӏуб - 20 - Неуб.

Нэӏутӏ - 20 - Неут.

Нэӏуц - 20 - Неуц.

Ниныу - 20, Ныныу - 20 - Нину.

Ныхъу - 20 - Нух.

Одан - 20

Озырмэс - 20 - Озирмес. Имя из нартского эпоса.

Олэгъэй - 20 - Олегай.

Олэд - 20 - Олед.

Оракъ - 20 - Орак.

Ордэжъыкъу - 20 - Ордежук.

Орзэмэдж - 20 - Орземедж. Имя из нартского эпоса.

Орзэмэс21 - Орзамес. = Озырмэс.

Ортэшъау - 20 - Ортешау.

Орый - 20 - Орий.

Оскъащ21 // Уэскъашэ - Оскащ. Перевод: «приводящий снег». Такое имя давали вероятно тогда, когда после рождения ребенка неожиданно выпадал снег.

Осылӏ21 / Уэсылӏ - Оситл. Перевод: «снежный человек».

Отахь - 20 - Отах.

Ошъад - 20 - Ошад.

Паку - 20 / Пагуэ18 - Пако, Паго31.

Пакъ21, Пакъэ18 - Пак. Перевод: «курносый».

Пакӏ - 20 - Пач. Перевод: "усатый".

Парыкъ - 20 - Парик.

Пац - 20

Пачыхъу - 20 - Пачух.

Паш - 20, Пащ - 20 - Паш. Перевод: "предводитель".

Пэдыс - 20 - Педис.

Пэзад21, Пэзадэ - Пазад. Перевод: «задирающий нос».

Пэздэхъу - 20 - Пездох.

Пэздэхьадж - 20, Пэзэдэхьадж - 20 - Паздехадж, Пазедехадж.

Пэкожъ - 20 - Пекоз, Пекож.

Пэкъэжъ - 20 - Пакеж.

Пэкӏаку - 20 - Пачак.

Пэкӏэныкъу - 20 - Паченук.

Пэкӏэхъу - 20 - Пачох.

Пэныкъу - 20 - Панук.

Пэпан - 20 - Папан.

Пэрыт - 20 - Перит.

Пэтэрэз - 20, Батэрэз - Патараз, Батраз. Имя из нартского эпоса.

Пэтӏитӏ18 - Патит.

Пэтӏый - 20 - Петий.

Пэф - 20 - Пеф. Перевод: "белоносый".

Пэфыжъ - 20 - Пефиж.

Пэухъу - 20 - Паух.

Пэхъу21 - Пох. Перевод: «широконоздрый».

Пэшко - 20 - Пешко. Перевод: "большеносый".

Пэшъутаку - 20 - Пештак.

Псатхь - 20 - Псатх.

Псэбыдэ18 - Псабида. Перевод: "крепкий дух".

Псэмаф - 20 - Псемаф. Перевод: "счастливая душа".

Псэмыт - 20

Псэпыт - 20 = Псэбыдэ.

Псэрыт - 20

Псэун - 20 - Псеун. Перевод: "живучий".

Псэурат - 20

Псэфит - 20 - Псефит. Перевод: "свободный дух".

Псымаф - 20 - Псимаф. Перевод: "счастливая вода".

Пхъао - 20

Пшъакъ - 20 - Пшак.

Пщай - 20

Пщыгус - 20

Пщыгъэун - 20 - Пшигаун.

Пщыгъон - 20 - Пшигон.

Пщыгъот - 20 - Пшигот.

Пщыгъус - 20 - Пшигус.

Пщызэбий18 Пшизабий.

Пщызэтэн - 20 - Пшизатен.

Пщыкъан21 - Пшикан.

Пщыкъуй21 // Пщыкъуий - Пшикуй. Перевод: «плешивый князь».

Пщымаф21 // Пщымахуэ18 - Пшимаф, Пшимахо (Пшемахо). Перевод: «счастливый князь».

Пщымыд - 20 - Пшимид.

Пщынэлӏ - 20 - Пшинетль.

Пщыпый21 // Пщыбий18 - Пшипий, Пшибий. Перевод: «княжеский враг».

Пщытеф21 // Пщытеху - Пшитеф. Перевод: «свергающий князя».

Пщыукӏ - 20 - Пщиуч. Перевод: "князеубийца".

Пщыунэлӏ - 20 - Пшиунетль.

Пщыфыжь - 20 - Пшефиж. Перевод: "белый князь".

Пщыхаф - 20 - Пшихаф. Перевод: "суровый князь".

Пщыхъыжъ - 20 - Пшихиз.

Пщыхъожъ - 20 - Пщихож.

Пщыхьакӏ - 20 - Пщихач.

Пщыцӏыкӏу - 20 - Пшицук.

Пщышъаукъан - 20, Пщышъэокъан21 // Пщыщауэкъан - Пшишаокан.

Пщышъаукъар - 20 - Пщишаукар.

Пщыӏопщыкъу - 20 - Пшиопшук.

Пыикъу21 - Пиюк. Перевод: «сын врага».

Пыхыжь - 20 - Пихиж.

Пыц - 20

Пыцыу - 20 - Пицу.

Пычыу - 20 - Пичу.

Пычыхъу - 20 - Пичух.

Пӏатӏ18 - Пат.

Пӏатӏэ18 - Пата.

Пӏатӏурэ (< Пӏатӏыурэ)18 - Патура.

Пӏатӏыжъый - 20 - Патижий.

Пӏатӏыш18 - Патыш.

Пӏотӏ18 - Пот.

Пӏытӏ - 20 - Пит.

Пӏытӏэ18 - Пита.

Пӏытӏыу - 20 - Питу.

Пӏытӏыхъу - 20 - Питух.

Пӏытӏыщ - 20 - Питиш.

Рамфыт - 20

Рау - 20

Ращ - 20

Рэдэд - 20 - Радед.

Ренан - 20

Рыу - 20 - Ру.

Рыхъу - 20 - Рух.

Сабыр21 - Сабир.

Саусрыкъу - 20, Саусырыкъу21, Саусэрыкъу - 20, Сосрыкъуэ - Саусрук, Сосруко. Имя из нартского эпоса.

Саусыр - 20 - Саусир.

Сэпщахь - 20 - Сепшах.

Сидакъ - 20 - Сидак.

Сидыхьадж - 20 - Сидихадж.

Сикъан - 20 - Сикан.

Сихьакӏ - 20 - Сихач.

Сишыу - 20 - Сишу.

Сырым - 20

Сырыф // Сырыху18 - Суруф, Сурух. «белокурый».

Сыф - 20

Таймый - 20

Талъэустэн - 20 - Талустан.

Там - 20

Тамбый21, Тамбий18 - Тамбий.

Тамыкъу21 - Тамук.

Тамыхъу - 20 - Тамух.

Танбый - 20 - Танбий.

Татыхъу - 20 - Татух.

Тафэ18 - Тафа.

Тэмэкъуай - 20 - Тамекуай.

Тэтау - 20 - Татау.

Тэтахъу - 20 - Татах.

Тэтэршъау - 20 - Татаршау.

Тэхъу - 20 - Тох.

Тэхъущ - 20 - Тахуш.

Тэчэхъу - 20 - Тачох.

Тэчэхъун - 20 - Тачехун.

Тэшъау - 20 - Ташау.

Тейхьакӏ - 20 - Тейхач.

Темболэт18 - Тембулат.

Темборэ18 - Темборэ.

Тембот21 - Тембот.

Темтэч - 20

Темэншыу - 20 - Теменшу.

Темыркъан21 - Темиркан. < тюрк. temir (железо) + къан.

Темырыкъуэ18 - Темрюк.

Тесрыкъу - 20 - Тесрук.

Тэунэжь - 20 - Теунеж.

Теуцожь - 20 // Теувэж18 - Теучеж, Теуваж. «пожелание крепко стать на ноги».

Теушъуакъу - 20 - Теушак.

Тигуан - 20

Тимаф - 20

Типащ - 20

Титыу - 20 - Титу.

Тотэрэщ - 20, Тотрэщ21 / Тотрэш - Тотреш. Имя из нартского эпоса. Сведения о нарте Тотреше из осетинского эпоса

Трам - 20

Трау - 20

Трахъу - 20 - Трах.

Тутарыщ - 20 = Тотэрэщ.

Тутэй - 20

Тутыкъу - 20 - Тутук.

Тхьагъэлыдж - 20 - Тхагелидж.

Тхьаихьакӏ - 20 - Тхаихач.

Тхьаишъау21 / Тхьэищауэ - Тхаишау.

Тхьарыкъу - 20 - Тхарук.

Тхьачӏэшъау - 20 - Тхачешау.

Тыгужъыкъу - 20 - Тугузук.

Тыгур - 20

Тыгъэжь - 20 - Тыгеж.

Тыгъэжьыкъу - 20 - Тыгажук.

Тыгъужъ21 / Дыгъужь - Тугуж, Тугуз. «волк».

Тыгъужъыкъу21 / Дыгъужьыкъуэ - Тугужук. «сын волка».

Тыгъурыгъу - 20 - Тугуруг.

Тый - 20

Тыкужъый - 20 - Тикужий.

Тыкъэ - 20 - Тике.

Тыкъын - 20 - Тыкин.

Тыкъыщ - 20 - Тыкиш.

Тыкӏо - 20 - Тико.

Тым - 20 - Тим.

Тырам - 20 - см. Трам.

Тырку - 20 - Турк.

Тыркъан - 20

Тыршъау - 20 - Тыршау.

Тырыхъу - 20 - Турух.

Тырышъау - 20 = Тыршъау.

Тытыкъу - 20 - Титук.

Тытыхъу - 20 - Титух.

Тыу - 20

Тыугъо - 20 - Тууго.

Тыужъ - 20 - Тиуз.

Тыукӏас - 20 - Тиучас.

Тыуф - 20

Тыуфыжь - 20 - Тиуфиж.

Тыуцӏыкӏу - 20 - Тиуцук.

Тыхъу - 20 - Тух.

Тышыкъу - 20 - Тышук.

Тӏай21 - Тай.

Тӏал18 - Таль.

Тӏалэ18 - Таля.

Тӏалэмашэ18 - Талямаша.

Тӏамэ18 - Тама.

Тӏамыжьыкъуэ - Тамажуко.

Тӏан - 20 - Тан.

Тӏарыхъу21 - Тарух.

Тӏатӏ21 - Тат.

Тӏатӏрыхъу - 20 - Татрух.

Тӏатӏу18 = Тӏатӏыу.

Тӏатӏыу - 20 - Тату.

Тӏатӏыхъу - 20 - Татух.

Тӏэмашэ18 - Тамаша.

Тӏэтӏакъ - 20 - Татак.

Тӏэтӏахъу - 20 - Татах.

Тӏэхъу - 20 - Тох.

Тӏотӏэрэш41 - см. Тотрэщ.

Тӏулэ18 - Туля.

Тӏутӏ18 - Тут.

Тӏутӏэ18 - Тута.

Тӏым21 - Тим.

Тӏырэ18 - Тыра.

Тӏытӏу18 - Туту.

Тӏыф - 20 - Тыф.

Тӏыхъу - 20 - Тух.

Тӏыхъужъый - 20 - Тухузий.

Тӏыхъуцӏыкӏу - 20 - Тухуцук.

Уаис - 20 - Ваис.

Уачэ - 20 - Ваче.

Уэракъ - Орак.

Уэрыш

Уджыхъу21 - Уджух.

Укъул - 20 - Укуль.

Улэ18 - Уля.

Унэжъ - 20 - Унеж.

Унэжь - 20 - Унеж.

Унэжьыкъу - 20 - Унежук.

Упчӏэжьыкъу - 20 - Упчежук.

Урысбый - 20, Урысбий18 - Урусбий.

Усэрэжъ - 20 - Усереж.

Уцужьыкъу - 20 // Увжыкъуэ - Учужук, Увжуко. «сын ставшего на ноги».

Уцукъу - 20 - Учук.

Фарыкъу - 20 - Фарук.

Фэсыжь - 20 - Фесиж.

Фыжь - 20 - Фиж. Перевод: "белый".

Фӏыцӏэ18 - Фица. = Шӏуцӏэ.

Хэташӏ - 20 - Хаташ.

Хуэмыгъуэт18 - Хомгот.

Хуцэ

Хъангъус - 20 - Хангус. Перевод: "ханский спутник".

Хъаншъау - 20 - Ханшау.

Хъаныкъу - 20 - Ханук. Перевод: "сын хана".

Хъымыщ - 20 - Химиш. Имя из нартского эпоса.

Хъыртэн - 20 - Хуртен.

Хъокӏон - 20 - Хокон.

Хъот - 20 / Хъуэт18 - Хот.

Хъохъу - 20 - Хох.

Хъуат - 20 - Хуат.

Хъуатӏ - 20, Хъуатӏэ18 - Хуат, Хуата.

Хъудым - 20 - Худым.

Хъудымыжъ - 20 - Худымиж.

Хъужъай - 20 - Хужай.

Хъум - 20 - Хум.

Хъумытӏ - 20 - Хумит.

Хъупщ - 20 - Хупш.

Хъур - 20 - Хур.

Хъурай - 20 - Хурай.

Хъуратӏ - 20 - Хурат.

Хъуратӏый - 20 - Хуратий.

Хъурц - 20 - Хурц. Перевод: "грузин".

Хъурыхъубый - 20 - Хурухбий.

Хъустэжъый - 20 - Хустежий.

Хъут21 - Хут.

Хъутат - 20 - Хутат.

Хъуташ - 20 - Хуташ.

Хъутӏатӏ - 20 - Хутат.

Хъутӏыжъ - 20 - Хутыж.

Хъутӏым - 20 - Хутым.

Хъухъу - 20 - Хух.

Хъуцӏыкӏу - 20 - Хуцук.

Хьабатӏ - 20 - Хабат.

Хьабэч21, Хьэбэч - Хабек.

Хьаблацу - 20 - Хабляц.

Хьаблэжъыкъу - 20 - Хаблежук.

Хьабракъ - 20 - Хабрак. Образовани от "хьэ" + Бракъ.

Хьабый21, Хьэбий18 - Хабий.

Хьабыкъу - 20 - Хабук.

Хьабыкӏ - 20 - Хабич.

Хьабытӏ - 20 - Хабит.

Хьабыхъу - 20 - Хабух.

Хьагъукӏ - 20 - Хагуч.

Хьагъур - 20 - Хагур. "Включение компонента хьэ "собака" было связано с суеверными представлениями об оградительной, защитительной функции имени. В древности собака для адыгов считалась священным животным."

Хьаджэрый - 20 - Хаджерий.

Хьаджэсый - 20 - Хаджесей.

Хьадырый - 20 - Хадырий.

Хьажъын - 20 - Хажин.

Хьажъытх - 20 - Хажитх.

Хьажъупакъ - 20 - Хажупак.

Хьазэщ - 20 - Хазеш.

Хьазыу - 20 - Хазу.

Хьаиб - 20 - Хаиб.

Хьакус - 20 - Хакус.

Хьакъ - 20 - Хак.

Хьакъуй - 20 - Хакуй.

Хьакӏэ - 20 - Хаче.

Хьакӏэзеф21 // Хьэщӏэзехуэ - Хачезеф. «принимающий гостей».

Хьакӏэкӏ - 20 - Хачеч.

Хьакӏэмаф21 // Хьэщӏэмахуэ - Хачемаф, Хачемахо. «счастливый гость».

Хьакӏэмыз21 - Хачемиз.

Хьакӏэшъау - 20, Хьакӏшъау - 20, Хьакӏышъау - 20 - Хачесау, Хачесав, Хачсав, Хачсау, Хачисав, Хачисау.

Хьакӏулащ - 20 - Хакуляш.

Хьалэл - 20 - Халель.

Хьалъэустэн - 20 - Хатлюстен.

Хьамлэт - 20 - Гамлет.

Хьамтал - 20 - Хамталь.

Хьамтыжъ - 20 - Хамтыж.

Хьамтыкъ - 20 - Хамтык.

Хьамтыу - 20 - Хамту.

Хьамтӏал - 20 - Хамталь.

Хьамшъау - 20 - Хамшау.

Хьамшъыкъ - 20 - Хамшик.

Хьамыз21 Хамиз.

Хьамыхъу - 20 - Хамух.

Хьамышъ - 20 - Хамиш.

Хьанан - 20 - Ханан.

Хьананыу - 20 - Ханану.

Хьанахъу - 20 - Ханах.

Хьанэжъ - 20 - Ханеж.

Хьанэф - 20 - Ханеф.

Хьанэшъу - 20 - Ханеш.

Хьанкъащ - 20 - Ханкаш.

Хьаныхъу - 20 - Ханух.

Хьао - 20 - Хао.

Хьапраз - 20 - Хапраз.

Хьапцӏыкъу - 20 - Хапцук.

Хьапыр - 20 - Хапир.

Хьапыхъу - 20 - Хапух.

Хьапӏатӏ - 20 - Хапат.

Хьапӏый - 20 - Хапий.

Хьапӏытӏ - 20 - Хапит.

Хьапӏытӏэхъу - 20 - Хапитох.

Хьапӏытӏыхъу - 20 - Хапитух.

Хьарау - 20 - Харау.

Хьарыхъу - 20 - Харух.

Хьат - 20 - Хат.

Хьатэжъ - 20 - Хатеж.

Хьатэжъыкъу - 20 - Хатажук. См. Хьатыжъыкъу.

Хьатэхъу - 20 - Хатох.

Хьатэхъущэкъу - 20 - Хатохушок.

Хьаткъу - 20 - Хатк.

Хьатхас - 20 - Хатхас.

Хьатхы, Хьэтх - Хатх. Переводится как "собачий хребет".

Хьатыгъу - 20 - Хатуг.

Хьатыгъужъэкъу - 20, Хьатыгъужъыкъу21 / Хьэдыгъужьыкъуэ - Хатугузук, Хадугужуко.

Хьатыжъый - 20 - Хатыжий.

Хьатыжъыкъу - 20 - Хатажук.

Хьатыкъу - 20 - Хатико.

Хьатылӏ - 20 - Хатитль.

Хьатым - 20 - Хатым.

Хьатын - 20 - Хатын.

Хьатырыб - 20 - Хатириб.

Хьатыу - 20 - Хату.

Хьатыужъ - 20 - Хатиуж.

Хьатыун - 20 - Хатиун.

Хьатыхъу - 20 - Хатух.

Хьатӏатӏ21 - Хатат.

Хьатӏэхъу - 20 - Хатох.

Хьатӏрахъу - 20 - Хатрах.

Хьатӏыхъу - 20 - Хатух.

Хьау - 20 - Хау. См. Хьао.

Хьаутый - 20 - Хаутий.

Хьаутӏ - 20 - Хаут.

Хьауцӏыкӏ - 20 - Хауцук.

Хьахъу - 20 - Хах.

Хьахъужъ - 20 - Хахуз.

Хьахъужьын - 20 - Хахужин.

Хьахъукъу - 20 - Хахук.

Хьахъукӏ - 20 - Хахуч.

Хьахъун - 20 - Хахун.

Хьахъуратӏ - 20 - Хахурат.

Хьахъутӏ - 20 - Хахут.

Хьахъуцӏыкӏу - 20 - Хахуцук.

Хьацыу - 20 - Хацу.

Хьацӏыкӏу - 20 - Хацук.

Хьацӏыцӏ - 20 - Хациц.

Хьачыхъу - 20 - Хачух.

Хьашхъуан - 20 - Хашхуан.

Хьащтыу - 20 - Хашту.

Хьащыку - 20 - Хашук.

Хьащыр21 // Хьэшыр18 - Хашир. Перевод: «щенок».

Хьэбаб - 20 - Хабаб.

Хьэбалэ18 - Хабаля.

Хьэбас18 - Хабас.

Хьэбатӏ - 20, Хьэбатӏэ18 - Хабат, Хабата. См. Хьабатӏ.

Хьэбау - 20 - Хабау.

Хьэбашэ18 - Хабаша.

Хьэбий - см. Хьабый.

Хьэбил18 - Хабиль.

Хьэблатӏэ, Хьэмлатӏэ18 - Хаблята, Хамлята.

Хьэбыж18 - Хабиж.

Хьэгуцырэ18 - Хагуцыра.

Хьэдокъущыкъуэ - Хадокшуко.

Хьэджал - 20 - Хаджаль.

Хьэжакъ - 20 - Хажак.

Хьэжбакъ

Хьэжъ - 20 - Хеж.

Хьэжъкъар - 20 - Хажкар.

Хьэжъу - 20 - Хез.

Хьэжъуагъу - 20 - Хажуаг.

Хьэзэщ - 20 = Хьазэщ.

Хьэзешэ18 - Хазеша.

Хьэкъар - 20 - Хакар.

Хьэкъэрэжъ - 20 - Хакереж.

Хьэкъэс18 - Хакас.

Хьэкъуан - 20 - Хакуан.

Хьэкӏаку - 20 - Хачак.

Хьэкӏас - 20 - Хачас.

Хьэкӏашэ18 - Хакяша.

Хьэкӏэзеф - 20 = Хьакӏэзеф.

Хьэкӏэиф - 20 - Хачеиф.

Хьэкӏэлӏ - 20 - Хачетль.

Хьэкӏэмаф - 20 = Хьэкӏмаф.

Хьэкӏэф - 20 - Хачеф.

Хьэкӏэшху - 20 - Хачешхо.

Хьэкӏэшъау - 20 = Хьакӏэшъау.

Хьэкӏмаф - 20 - Хачмаф, Хачмахо.

Хьэлал - 20 = Хьалэл.

Хьэлатӏ - 20 - Халят.

Хьэлау - 20 - Халяу.

Хьэлахъу - 20 - Халяхо.

Хьэмаку - 20 - Хамак.

Хьэмат - 20 - Хамат.

Хьэматӏ18 - Хамат.

Хьэмау - 20 - Хамау.

Хьэмаф - 20 - Хамаф.

Хьэмац18 - Хамац.

Хьэмацӏ - 20 - Хамац.

Хьэмел18 - Хамель.

Хьэмшъакъ - 20 - Хамшак.

Хьэмыгъот - 20 - Хамигот.

Хьэмырзэ18 - Хамурза.

Хьэмыс - 20 - Хамис.

Хьэмышъ - 20 = Хьамышъ.

Хьэнакъ - 20 - Ханак.

Хьэнакӏ - 20 - Ханач.

Хьэнан - 20 = Хьанан.

Хьэнапӏ - 20 - Ханап.

Хьэнау - 20 - Ханау.

Хьэнах - 20 - Ханах.

Хьэнахъу21 = Хьанахъу.

Хьэнашхъу - 20 / Хьэнащхъуэ18 - Ханашхо.

Хьэнащ - 20 - Ханаш.

Хьэнэшхъожъ - 20 - Ханашхож, Ханашхоз.

Хьэнэшъу - 20 - Ханеш. "Включение компонента хьэ "собака" было связано с суеверными представлениями об оградительной, защитительной функции имени. В древности собака для адыгов считалась священным животным."

Хьэп - Хап.

Хьэпагуэ18 - Хапаго.

Хьэпакъ - 20 - Хапак.

Хьэпакӏ - 20 / Хьэпащӏэ18 - Хапач, Хапаче.

Хьэпап - 20 - Хапап.

Хьэпӏатӏ18 - Хапат.

Хьэпӏотӏ18 - Хапот.

Хьэпӏутӏэ18 - Хапута.

Хьэпӏытӏэ18 - Хапита.

Хьэрам - 20 - Харам.

Хьэрау - 20 = Хьарау.

Хьэрэцу - 20 - Хареч.

Хьэсай - 20 - Хасай.

Хьэсанэ18 - Хасана31.

Хьэстал - 20 - Хасталь.

Хьэтал - 20 - Хаталь.

Хьэтам - 20 - Хатам.

Хьэтау18 - Хатау.

Хьэту18 (< Хьэтыу) - Хату.

Хьэтыз - 20 - Хатыз.

Хьэтӏакъ - 20 - Хетак.

Хьэтӏал - 20 - Хаталь.

Хьэтӏас - 20 - Хатас.

Хьэтӏатӏ - 20 - Хатат.

Хьэтӏау - 20 - Хатау.

Хьэтӏэхъу18 - Хатох.

Хьэтӏохъущыкъуэ18 - Хатохшуко.

Хьэтӏутӏ18 - Хатут.

Хьэтӏутӏэ18 - Хатута.

Хьэтӏым18 - Хатим.

Хьэуад - 20 - Хауад.

Хьэутый - 20 = Хьаутый.

Хьэфӏыцӏэ18 - Хафица.

Хьэхъупакъ - 20 - Хахупак.

Хьэхъуцӏыкӏу - 20 - Хахуцук.

Хьэцэ18 - Хаца.

Хьэцу18 (< Хьэцыу) - Хацу.

Хьэцуцэ18 (< Хьэцыуцэ) - Хацуца.

Хьэцылэ18 - Хациля.

Хьэцӏыкӏу18 - Хацук.

Хьэцӏыхъу - 20 - Хацух.

Хьэчэф - 20 - Хачеф.

Хьэчыхъу - 20 - Хачух.

Хьэшхъуан - 20 = Хьашхъуан.

Хьэшыр - см. Хьащыр.

Хьэшъау - 20 / Хьэщауэ - Хашау, Хашао.

Хьэшӏуцӏ - 20 - Хашуц. = Хьэфӏыцӏэ.

Хьэщӏэмахуэ = Хьэкӏмаф.

Хьэӏул - 20 - Хауль.

Хьинэ - 20 - Хине.

Цако - 20

Цацу18 (< Цацыу) - Цацу.

Цу18 (< Цыу) - Цу.

Цутӏэ18 (< Цыутӏэ) - Цута.

Цуцэ18 (< Цыуцэ) - Цуца.

Цыгъой - 20 - Цигой.

Цыгъу - 20 - Цуг.

Цыгъуан - 20 - Цуган.

Цыкъэ18 - Цика.

Цыкъым18 - Циким.

Цырэ32 - Цыра31.

Цыргъужъ - 20 - Циргуз.

Цыу - 20 = Цу.

Цыужъый - 20 - Циужий.

Цыхъу - 20 - Цух.

Цухъу - 20 - Чухо.

Цӏэплъы - 20 - Цепли.

Цӏыкӏу - 20 - Цику.

Цӏыкӏуэ18 - Цуко.

Цӏыкӏужъый - 20 - Цикужий.

Цӏыкӏунау - 20 - Цикунау.

Чат - 20

Чау - 20

Чаус - 20

Чаущ - 20

Чахъу - 20 - Чах.

Чачыхъу - 20 - Чачух.

Чэлэхъсэт - 20 - Челехсет.

Чэлэхъстэн - 20 = Чылэхъстэн.

Чэмахъо - 20 - Чемахо.

Чэрандыкъу - 20 = Джырандыкъу.

Чэртан - 20

Чэрыуан - 20 - Черуан.

Чэсэбый - 20 - Чесебий.

Чэтэбэжъ - 20 - Четебез.

Чэтэгъэжь - 20 = Джатэгъэжь.

Чэтэхъужъ - 20 - Четехуз.

Чэтиб - 20

Чэтын - 20 - Четин.

Чэтыун - 20 - Четиун.

Чэхъу - 20 - Чох.

Чэчан21 - Чачан. Имя из нартского эпоса.

Чылэгъот - 20 - Чилегот.

Чылэзехь - 20 - Чилезех.

Чылэпый - 20 - Чилепий. = Жылэбий.

Чылэхъстэн - 20 - Чилехстен.

Чыназ21, Джыназ - Чиназ, Гиназ. < рус. князь.

Чынал - 20 - Чиналь.

Чыналыкъу - 20 - Чиналук.

Чырэ - 20 - Чира.

Чыу - 20 - Чу.

Чыудах - 20 - Чиудах.

Чыукят - 20 - Чиукят.

Чыхъу - 20 - Чух.

Чӏышыкъу - 20 - Чишук.

Шапсыгъ - 20 - Шапсуг.

Шэбат - 20 - Шабат.

Шэбатныкъу - 20 - Шабатнук. Имя из нартского эпоса.

Шэкӏокӏас - 20 - Шекочас.

Шэкӏолӏ - 20 - Шекотль.

Шэрэдж - 20

Шэрэлӏыкъу - 20 // Щэрэлӏыкъуэ18 - Шеретлук. «сын охотника»21.

Шэрмэт21 // Щэрмэт - Шермет.

Шэсыжь - 20 - Шесиж.

Шэхъобэч - 20 - Шехобек.

Шорэ - Шора.

Шубатэ - Шубат.

Шумаф - 20 = Шыумаф.

Шупагуэ18 - Шупаго.

Шупащ - 20 = Шыупащ.

Шутӏэ18 - Шута.

Шыбай - 20

Шыблэ - 20 - Шибле.

Шыгуякӏ - 20 - Шигуяч.

Шыкъэ18 - Шика.

Шырандыкъу - 20 = Джырандыкъу.

Шырэ18 - Шира.

Шырыхъу - 20 - Ширух.

Шытӏутӏ18 - Шитут.

Шыубадз - 20 - Шубадз.

Шыудах - 20 - Шудах.

Шыужъый - 20 - Шужий.

Шыукъар - 20 - Шукар.

Шыукӏас - 20 - Шучас.

Шыумаф21 // Шумахуэ18 - Шумаф, Шумахо. "всадник, сопровождаемый удачей".

Шыупаг - 20 - Шупаг.

Шыупакӏ - 20 - Шупач.

Шыупащ21 // Шупашэ - Шупащ, Шупаше. «предводитель всадников».

Шыупс - 20

Шыучат - 20

Шъакъдыр - 20 - Шакдир.

Шъау - 20 - Шау.

Шъаушъау - 20 - Шаушау.

Шъэобыку - 20 - Шеобук.

Шъэогъур - 20 - Шеогур.

Шъэокъар - 20 - Шеокар.

Шъэокӏас - 20 - Шеочас, Саочас, Шевочас.

Шъэолэхъу - 20, Шъэолыхъу - 20 - Шеолох, Шеолух.

Шъэонажъу - 20 - Шеоназ.

Шъэонач - 20 - Шеонач.

Шъэопшъаку - 20 - Шеопшак.

Шъэостыр - 20 - Шеостир, Шавостир.

Шъэофыжь - 20 - Шеофиж.

Шъэошӏу - 20 - Шеош.

Шъэуай - 20 - Шеуай, Шауей. Имя из нартского эпоса.

Шъэуал - 20 - Шеваль.

Шъэуапцӏ - 20 - Шевапц.

Шъэуащ - 20 - Шеваш.

Шъэукъар - 20 = Шъэокъар.

Шъэукӏас - 20 = Шъэокӏас.

Шъэулэхъу - 20 = Шъэолэхъу.

Шъэфай - 20 - Шефай.

Шъэфый - 20 - Шефий.

Шъхьабгъу - 20 - Шхабг.

Шъхьалыхъокъу - 20 - Шхалихок.

Шъхьащэ - 20 - Шхаше, Схаше.

Шъхьэгъал - 20 - Шхагаль.

Шъхьэгъуан - 20 - Шхагуан.

Шъхьэгъум - 20 - Шхагум.

Шъхьэмаф - 20 - Шхамаф.

Шъхьэныкъу - 20 - Шханук.

Шъыпкъэгъус - 20 - Шипкагус.

Шӏупакӏу - 20 - Шупак.

Шӏуракӏ - 20 - Шурач.

Шӏуцӏэ - 20 - Шуцэ.

Щэрабыкъу - 20 - Шерабук.

Щэрандыкъу - 20 = Джырандыкъу.

Щэрэлӏыкъуэ - см. Шэрэлӏыкъу.

Щэрыу - 20 - Шеру.

Щэуад - 20 - Шевад.

Щэуал - 20 - Шеваль.

Щэуей18 = Шъэуай.

Щэукъэт - 20 - Шевкет.

Щыгъущ - 20 - Шигуш.

Щыр - 20 - Шир.

Щырыкъу - 20 - Ширук.

Щырыхъу - 20 = Шырыхъу.

Яск - 20

Яхуэмыгъуэт31 - Яхомгот.

Ӏазэ - 20 - Азе.

Ӏэжэгъуай - 20 - Ажегуай.

Ӏэзакӏу - 20 - Азак.

Ӏэзэмаф - 20 - Аземаф.

Ӏэзэпс - 20 - Азепс.

Ӏэмаф - 20 - Амаф.

Ӏэпшъац - 20 - Апшац.

Ӏилэ - 18 - Иля.

Ӏулэ - 20 - Уля.

Ӏулэжъ - 20 - Улеж.

Ӏумаф - 20 - Умаф.

Ӏумэфэжъ - 20 - Умафеж.

Ӏутыу - 20 - Уту.


Адыгэ лъэкъуацIэхэмрэ Адыгэ цIэхэмрэ къызхэтхыгъэхэр мы сайтыр ары folk-lore.narod.ru. Ащ ежь къызхихыгъэхэр мы тхылъхэр арых. 

1. Словарь кабардино-черкесского языка. Под ред. П.М. Багова. Изд-во «Дигора», Москва, 1999.

2. Кабардино-черкесско-русско-англо-турецкий словарь в иллюстрациях. Х.Х.Сукунов, И.Х.Сукунова. Изд-во «Эль-Фа», Нальчик, 1998.

3. Словарь адыгских названий растений. Б.Ю. Хакунов. Изд-во «Эльбрус», Нальчик, 1992.

4. Животные и их распространение. Х.Х. Шхашамишев. Изд-во «Эль-Фа», Нальчик, 1998.

5. Моздокские кабардинцы. Н.А. Кунов. ГУРИПП «Адыгея». Майкоп, 2002.

6. Русско-кабардинский словарь. Б.Л. Хуранов. Центральное Издательство Народов СССР, Москва, 1927.

7. Хъыбарыфlыр. Библиер зэдзэкlыным елэжь Институт, Стокхьолм, 1993.

8. Структура и история глагольных основ в адыгских языках. Б.М. Берсиров. ГУРИПП «Адыгея», Майкоп, 2001.

9. Выманивание и поимка Батрадза. Сибирско-североамериканские параллели к мотиву нартского эпоса и генезис героических образов. Ю.Е. Березкин.

10. Абхазские архаические сказания о Сасрыкуа и Абрыскиле. З.Д. Джапуа. Изд-во "Алашара", Сухум, 2003.

11. Тыркуем ис адыгэхэр. lорыlуатэр. ГУРИПП "Адыгея", Майкоп, 2004.

12. Из истории изучения адыгских языков. А.К. Шагиров.

13. Черкессия. Историко-этнографические статьи. Л.Я. Люлье. УО МШК МАДПР, Киев, 1991.

14. Славяно-адыгские этюды. М.В. Федорова // Журнал Эльбрус'02. Нальчик, 2002.

15.  Герои и императоры в черкесской истории. Шаукат Муфти (Хавжоко). «Эль-Фа», Нальчик, 1994.

16. Вдали от родины. Думанов Х.М. Изд-во «Эль-Фа», Нальчик, 1994.

17. Земля адыгов. Шеуджен А.Х., Галкин Г.А., Тхакушинов А.К. Майкоп, 2004.

18. Школьный орфографический словарь кабардино-черкесского языка. 4 издание. Захохов Л.Г. Изд-во «Эльбрус», Нальчик, 1989.

19. Абазинско-русский словарь. Под ред. Тугова В.Б. Москва, 1967.

20. Адыгейские фамилии и имена. Блягоз З.У., Тхаркахо Ю.А. ГУРИПП «Адыгея», Майкоп, 2002.

21. Наши имена. Словарь-справочник личных имен. Намитокова Р.Ю. Майкоп, 1999.

22. Кабардино-черкесский язык. В 2-х томах. Под ред. Кумахова М.А. «Эль-Фа», Нальчик, 2006.

23. Народные песни и инструментальные наигрыши адыгов. Под ред. Гиппиуса Е.В. Том 3, часть II. «Советский композитор», Москва, 1990. Подробнее

24. Ветерок и перекати-поле. Лукожева Н.Г. «Полиграфсервис и Т», Нальчик, 2006. Подробнее

25. Адыгейско-русский словарь. Тхаркахо Ю.А. Адыгейское книжное издательство, Майкоп, 1991. | Circassian-Russian dictionary. Y.A. Tharkakho. Maykop, 1991.

26. Кабардино-черкесский язык. В 2-х томах. Том I. Автор проекта и главный редактор М.А. Кумахов. Изд. центр "Эль-Фа", Нальчик, 2006.

27. Кабардино-черкесский язык. В 2-х томах. Том II. Автор проекта и главный редактор М.А. Кумахов. Изд. центр "Эль-Фа", Нальчик, 2006.

28. Вдали от родины. Сборник архивных документов. Х.М. Думанов. Изд. центр "Эль-Фа", Нальчик, 1994.

29. Адыгейско-русский разговорник. З.У. Блягоз. Адыгейское республиканское книжное издательство, Майкоп, 1999.

30. Толковый словарь адыгейского языка. Сост.: А.А. Хатанов, З.И. Керашева. Под ред. А.Н. Абрегова, Н.Т. Гишева.— Майкоп: Адыг. респ. кн. изд-во, 2006.— 512 с.

31. Генеалогия Северного Кавказа. Историко-генеалогический научно-реферативный независимый журнал. №2. "Эль-Фа", Нальчик, 2002.

32. Черкесские имена. А.И. Черкесов. Черкесск, 2007.

33. Кабардинско-русский словарь. Под общ. ред. Б.М. Карданова. Государственное издательство иностранных и национальных словарей, Москва, 1957.

34. Словарь абхазского языка. К.С. Шакрыл, В.Х. Конджария. Том I. Издательство "Алашара", Сухуми, 1986.

35. Словарь абхазского языка. К.С. Шакрыл, В.Х. Конджария, Л.П. Чкадуа. Том II. Издательство "Алашара", Сухуми, 1987.

36. Кабардинская литература как предмет преподавания. З.Х. Бакова. Издательство "Полиграфсервис и Т", Нальчик, 2009.

37. Русско-адыгейский словарь. В 2-х томах. Том 1. Ю.А. Тхаркахо. Майкоп: ГУРИПП "Адыгея", 2004. | Russian-Circassian dictionary. V.1. Y.A. Tharkakho. Maykop, 2004.

38. Старые черкесские сады. В 2-х томах. Том 1. С.Х. Хотко. Москва: "ОЛМА-ПРЕСС", 2005. Подробнее

39. Двойник. Новеллы и рассказы. Т.Ж. Камергоев. Нальчик: "Эльбрус", 2007.

40. Нарт. Газета Международной Черкесской Ассоциации. №№15-20 (125), октябрь 2003.

41. Адыгэ уэрэдыжьхэр. З.П.Кардангушев. Нальчик, "Эльбрус", 1979. >>>

42. Адыгский молодежный журнал "Сосруко". - Майкоп, 2011. - №1.

43. Язык адыгского фольклора. Нартский эпос. М.А.Кумахов, З.Ю.Кумахова, Москва, "Наука", 1985.

44. Русско-абазинский разговорник. А.М.Джандаров.

45. Грузинско-дагестанские языковые контакты. М.Ш.Халилов. М.: Наука, 2004.

46. Учебный русско-кабардино-черкесский словарь: Около 24 000 слов. Под общей редакцией Б.Ч. Бижоева. Нальчик: Эльбрус, 2013.

47. Кабардино-черкесско-русский словарь: Около 27 000 слов. Под редакцией Б.Ч. Бижоева. Нальчик: Эльбрус, 2008.

48. Знаки фамильной собственности.

49. Северокавказские тамги. Х.Х. Яхтанигов. Нальчик, 1993.

50. Кавказские тамги. Страницы прошлого. Л.И.Лавров. Издательство М. и В. Котляровых, Нальчик, 2009.

51. Путешествие по сказочному краю. С.Николин. Ростов-на-Дону, 2003.

52. Journal Asiatique périodique trimestriel publé par la société Asiatique avec le concours du Centre National de la recherche scientifique. Tome CCLII, 1964.

53. 400 загадок. На кабардинском языке. Составитель: Леонид Шогенов. Нальчик, 2009.

54. Адыгские пословицы и поговорки. На адыгейском языке. М.К. Хуажев, Ш.Х. Хут. Майкоп, 1978.
Comments