Адыгэ ПсэукIэм (AdygLife) ипшъэрылъхэр

 

ТихъытыупIэу (блог) Адыгэ ПсэукIэм (AdygLife) пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр, цIыфым ыкIи чылэм хэхъоныгъэхэр ашIыным фэгъэхьыгъэ тхыгъэ анахь дэгъоу дунаем къыщыдагъэкIыгъэхэр ыкIи тэ шIэныгъэу тиIэхэмрэ зэфэхьысыжьыгъэу ыкIи гъэкIэкIыгъэу цIыфхэм аIэчIэдыгъэхьэныр ары. 

ТихъытыупIэ бзихыкIэ тхыгъэхэр къетэгъэуцох. Адыгабзэ нэкIубгъор нахь зыфэгъэзагъэр Адыгабзэм хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэныр ары. Сыд фэдэ хэхъоныгъэ пIомэ, апэрэр Адыгэ гущыIакIэхэр къэгупщысэгъэныр ары. МыщкIэ пстэуми инэрылъэгъу Адыгабзэм мыАдыгэ гущыIэу къыхахьэхэрэр мафэ къэс нахьбэ зэрэхъурэр. Мы Iофым тэ лъэкIэу тиIэмкIэ тыдэлэжьэщт. АтIуанэрэ Iофээу Адыгабзэ къотамэр зыфэгъэзагъэр зэфэшъхьэф тхыгъэ гъэшIэгъонхэр хъытыупIэм мымафэ къэсми, зэпымыоу къидгъэуцоныр ары. Мы пшъэрылъхэм анэмыкIэхэми тадэлэжьэщт зэрэтлъэкIэу.

Адыгабзэр зикIасэхэми тыкъяджэ Адыгэ гущыIакIэхэм адэлэжьэныхэу. Мы IофымкIэ гупщысэгорэхэр шъуиIэмэ шъукъытфэтх.

Адыгэ гущыIакIэхэр къэгупщысэгъэным зы шIыкIэгорэ етэхьылIэ, ар Адыгабзэр зэрэзэхэлъым тефэу, гущыIакIэхэр къызэрэхъугъэ шIыкIэм тефэу тыдэлэжьэщт. ГущыIэм пае гущыIэу "Пшъэрылъ" зэрэзэхэлъым шъуеплъ: Пшъэ Рылъ е гущыIэу Напэ зэрэзэхэлъыр: Нэ Пэ. Мы шIыкIэм тетэу гущыIакIэхэр псынкIэу къэбгъотын плъэкIэщт. ГущыIэм пае Къохьлъатэ: Къохь Лъатэ, мыщ нэхь гущыIэ кIэкIи щыI: Ошъоку: Уашъо Ку. 

Мы гущыIакIэхэм фэгъэхьыгъэу тихъытыупIэ нэкIубгъо иI, ар Адыгэ гущыIакIэхэр Урыс гущыIэхэу Урыс алфаветкIэ зэгъэфагъэхэм адэжь Iутых. Мары ар: adyglife.com.
Comments