Адыгэ Бизнес Хасэ - Çerkes İş İnsanları

 


Тыркуем ит къалэу Самсун щыпсэурэ Адыгэ бизнесменхэм бизнес хасэ илъэсыщ хъугъэу Iоф ешIэ. Ащ пшъэрылъ шъхьаIэу фашIыгъэхэр Адыгэхэм я бизнес зэпхыныгъэхэр гъэпытэгъэнхэр ары. ТыркубзэкIэ хасэм ицIэр Çerkes İş İnsanları.

Самсун къалэм ыкIи ащ шъолъырэу хахьэхэрэм Адыгэ мин шъэ пчъагъэ ащэпсэух.

Хасэм и адресхэр мары:

☎  +90 545 803 95 95


Comments