Тыркуем щыпсэурэ Адыгэ бизнесменхэм я хасэ - Кафиад

 


Тыркуем щыпсэурэ Адыгэхэм бизнес хасэ яI. Ащ хэтхэм инахьыбэр Адыгэх ыкIи нахь макIэу Темыр Кавказ лъэпкъхэм ащыщхэри хэтых. Бизнес хасэм цIэу иIэр "Кавказ Бизнес Хасэ".

Мы бизнес хасэр ары дунаем анахь Адыгэ бизнес хасэу щыIэр. Пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр Тыркуем щыпсэурэ Адыгэ бизнесменхэм, Адыгэ хэкум щыпсэурэ бизнесменхэм ыкIи нэмыкI хэгъэгухэм ащыпсэурэ бизнесменхэм язэпхыныгъэ ыкIи язэдэлэжьэн гъэпытэгъэныр ары. Джащ фэдэу хасэм исайт итхагъ.

Илъэс къэс хасэм зэфэшъхьаф бизнес зэхэахьэхэр, зэIукIэхэр къырегъэкIокIых. Сайти яI ТыркубзэкIэ тхыгъэу. kafiad.org.

Дунаем Адыгэ милион 7 фэдиз щэпсэу. Адыгэ хэкум зы милион фэдиз щэпсэу. Тыркуем милион 5-рэ ныкъорэ щэпсэу. Адрэ хэгъэгухэм милион ныкъо фэдиз ащэпсэу. 

Хасэм и адресхэр мары: 

✉ kafiad@kafiad.org


Ⓐ Saray Mah. 3207 Cad. No:6/D Kazan/ANKARA
Comments