04.04.2023 - "Ошъутен" Красногвардейскэ къэгъэлъэгъон къыщитыщт

 


Орэд-пщыналъэ къэгъэлъэгъон

Хэтыщтхэр: Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо орэдыIо купэу «Ошъутен».

ЗыщыкIощтыр: Адыгэ Республикэ, къуаджэу Красногвардейскэ, культурэм иун.

Купым ипащэ: ХьакIэкIо Алый.

Уахътыр: 04.04.2023, сыхьатэ 17.00.

КIэхьапкIэр: 300 рубл.

Филармоние исайт: filarmoniya-ra.ru
Comments