Адыгэ Республикэм бизнесхэм IэпыIэгъу афэхъурэ гупчъэ

 


Адыгэ Республикэм бизнесым хэхъоныгъэхэр щыIэным пае гупчъэ илъэс заулэ хъугъэу Iоф ешIэ. Ащ пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр бизнес цыкIухэм ыкIи бизнес гурытхэм IэпыIэгъу афэхъуныр ары. 

Гупчъэм зэфэшъхьаф къотамэхэр иIэх. Ахэр гупчъэм исайт итых (урысыбзэ).  

Гупчъэм и адресхэр мары:


Инстаграм: instagram.com/cpp_ra
Comments