Адыгэмэ Тыркуем щашIыгъэ мэщыт дах


Мы мэщыт Адыгэ къуаджэу Ипкае зыфиIорэм щашIыгъ. Ар тыркуем ит шъолъырэу Чэнэкалэ хахьэ (къалэу Бигэ пэблагъ). Мэщытыр 1902-рэ илъэсым Адыгэ лъакъуищэу Абатэхэ, 

ГъоркIожъхэ ыкIи Бэрзэджхэ зэхэтхэу ашIыгъ. Видеор тезхыгъэр ГъэкIэлI Сусанэ.
Comments