Адыгэ тхылъхэм афэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъон Сирием ит хасэм щыIагъ

 


Адыгэ тхылъхэм афэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъон Сирием ит Адыгэ хасэм иунэу Дамаск дэтым къыщызэIуахыгъ ыкIи ар мэфищэ кIуагъэ. 

Тхыдэм (Историем), гъэсэныгъэм, культурэм ыкIи кIэлэцыкIухэм афэгъэхьыгъэ тхылъхэр къыщагъэлъэгъуагъ.

Къэгъэлъэгъоным икъызэIухын хэлэжьагъэх, Сирием ит Адыгэ хасэ гупчэм итхьэматэу Шорэ Гъэсан, упчIэжьэгъу купым итхьэматэу Рамадан Самир, хасэм тхьэматэу иIагъэхэм ащыщхэр, хасэм хэтхэр ыкIи хьакIэхэр.

Нахьыбэ сурэт плъэгъун плъэкIыщт хасэм фейсбукум щыриIэ нэкIубгъом:


Comments