26.10.2023 - Адыгэ культурэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI-зэхахьэ Мыекъуапэ щыкIощт

 


Чъэпыогъум и 26-м, 2023-рэ илъэсым, Пушкинэ ицIэ зихьрэ унэу Мые­къуапэ дэтым адыгэ культурэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ щызэхащэщт.

Мы мафэм адыгэ IэпэIасэхэм яIэшIагъэ­хэм якъэгъэлъэгъон къызэIуа­хыщт, флэшмоб зэхащэщт, адыгэ шхыныгъохэм аха­гъэ­Iэщтых, мэфэкI къэгъэлъэгъон щыIэщт. 

Сыхьатыр 2-м зэхахьэр рагъэ­жьэщт. Адыгэ Республикэм лъэпкъ Iоф­хэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъу­хэм адыряIэ зэпхыныгъэ­хэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет республикэм щы­псэухэрэри хьакIэ­хэри мэфэкI зэхахьэм арегъэблагъэх!
Comments