Адыгэ къужъым и Мафэ Адыгэ Республикэм щыхагъэунэфыкIыгъ

 


Адыгэ Республикэм Адыгэ къужъым и Мафэ Мыекъопэ шъолъырым изыгъэпсэфыпIэу псыкъечъэхы­пIэхэу Сырыфыбг шышъхьэIум и 19-м щыкIуагъ. Зэхахьэм Ростов ыкIи  Краснодар шъолъырхэм, Къэбэртэе-Бэлъкъар Республикэм, Адыгэ Республикэм, нэмыкI шъолъырхэм къарыкIыгъэ хьакIэхэр къекIолIагъэх.

Сырыфыбг (Руфабгъо) ипсыкъечъэхыпIэхэмкIэ бгышъхьэм узыдэкIуаекIэ къужъэе чъыг­хэр хэтых. Шъоф зэикIым чъыг 20 къыщэ­кIы. Анахьыжъым илъэс 250-рэ ыныбжьэу зэхэщакIохэм къаIотагъ. Къу­жъым и Мафэ ихэгъэунэфыкIын кIэщакIо фэхъугъ Бибэ Мурат. Ар опсэуфэ лъэпкъ мэфэкIхэм язэхэщэн ишъыпкъэу пылъыгъ. Мыгъэ адыгэ къужъым и Мафэ я 12-у хагъэунэфыкIыгъ.

Сырыфыбг къызехыжьхэм Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэм апае мэфэкI къэгъэлъэгъон къатыгъ. ОрэдыIоу Хъурэнэ Азэ, купэу «Ошъадэр», къэ­шъокIо купэу «Зэрдахэр», кIэлэцIыкIу орэдыIо купэу «Лэгъупкъопс» зыфиIорэм хэтэу София Щеповскэр ащ хэлэжьа­гъэх.

«ХьакIэхэм къужъ зыдэлъ хьалыжъохэр апэдгъохыгъэх, шIухьафтын цIыкIухэр афэтшIыгъэх. МэфэкIым хэлажьэхэрэм ар агу къинэжьыным тыпылъ», — хигъэу­нэфыкIыгъ зэхэщакIохэм ащыщэу Гъыщ Заремэ.

Comments