14+16.06.2023 - Нэхущэ Чэримэ Мыекъуапэ орэд-пщыналъэ къэгъэлъэгъон къыщитыщт

 


Къэбэртае-Балкъэр Республикэм щыщ зэлъашIэрэ орэдыIоу, кавказ республикитфым ялъэпкъ зыкъэшIакIоу (артис) Нэхущэ Чэримэ, Адыгэ Республикэм икъэлашъхьэ Мыекъуапэ,  орэд-пщыналъэ къэгъэлъэгъон къыщитыщт.

ЦIыфыбэмэ шIу алъэгъурэ орэдхэр, къэшъукIо купэу «Кабардинкэм» икъашъохэр, орэдыIом ымэкъэ дахэ – мы зэпстэури Мыекъуапэ дэт Къэралыгъо къэгъэлъэгъон унэшхом къекIуалIэхэрэм алъэгъун алъэ­кIыщт.

Мэкъуогъум и 14-м ыкIи и 16-м (14+16.06.2023) къэгъэлъэгъонхэр щыIэщтых, пчыхьэм гощмафэр 7-м ахэр рагъэжьэщтых.


ГущыIакIэхэр:

ЗыкъэшIакIу - артис

Гощмафэ - сыхьатэ.Comments