Адыгэ Республикэм икъэлашъхьэ Мыекъуапэ унэ зэтет мыкIэхэм яуасэхэр

 


Мыекъуапэ дэт унэ зэтет мыкIэхэм ащыщэу уни 100 ащэнэу Авито сайтым къырагъэуцуагъэхэм телъытагъэу ягурыт уасэр мин 93-рэ рубл мэхъу зы метрэ плIэмыем (1049 долар). 

Ахэм анахь лъапIэу ахэтым иуасэ мин 130-рэ рубл мэхъу зы метрэ плIэмыем, анахь пыутэу ахэтым иуасэ мин 65-рэ рубл мэхъу зы метрэ плIэмыем. 

Анахь лъапIэмрэ анахь пыутымрэ мыщ фэдэу зэпэчъыжьэу зыфэхъурэм шъхьаусыгъо заулэ иI: унэр чIыпIэу зыдэщыIэр, унэм иныбжь, унэм игъэцэкIэжьыгъэ изтет, унэр зэрэгъэпсыгъэр ык1и нэмыкIхэр.

Мы уасэхэр зыхэтыутыгъэр шэкIогъум и 29-рэ ары (29.11.2023). А мафэм зы доларым иосагъэр 88.6 рубл.

Хэкум унэ ыкIи чIыгу хапIэхэм афэгъэхьыгъэ къэбархэр нахьыбэ плъэгъущт мы сайтым уихьэмэ: adygrealtyadyghe.blogspot.com
Comments