Унэ зэтет зэхэт-купэу «Зэкъощыныгъэ (Дружба)» Мыекъуапэ щашIы

 


ЗыдэщыIэр: урамэу Степная, 257, Мыекъупэ, Адыгэ Республикэ.
Къат: 13.
Заухыщтыр: 2026-рэ илъэс.
ЗыхэшIыкIыгъэр: Монолит-чырпыч.
Ирахьэтыныгъэ: Комфорт.
Унэ-кIоцI гъэцэкIэжьыныгъэ: Гурыт.
ЧIыпIэр: ЗэфэшIыгъэ.
Ку чIыпIэ: ЧIыгучIэгъ.
ЗишIырэр:  Компание зэхэт купэу: СпецСтройКубань, официальнэу зишIырэр: ООО СЗ «КСИ».

Мы унэ зэхэт-купым уни 220 ащэнэу Авито сайтым къырагъэуцуагъэхэм телъытагъэу ягурыт уасэр мин 108-рэ рубл мэхъу зы метрэ плIэмыем (1198 долар). Ахэм анахь лъапIэу ахэтым иуасэ мин 115-рэ рубл мэхъу зы метрэ плIэмыем, анахь пыутэу ахэтым иуасэ мин 105-рэ рубл мэхъу зы метрэ плIэмыем.

Мы уасэхэр зыхэтыутыгъэр тыгъэгъазэм и 29-рэ. А мафэм зы доларым иосагъэр 90.1 рубл.

Хэкум унэ ыкIи чIыгу хапIэхэм афэгъэхьыгъэ къэбархэр нахьыбэ плъэгъущт мы сайтым уихьэмэ: adygrealtyadyghe.blogspot.comComments