Къэрэщай-Черкес Республикэм икъэлашъхьэ Черкеск унэ зэтет мыкIэхэм яуасэхэр

 Черкеск дэт унэ зэтет мыкIэхэм ащыщэу уни 100 ащэнэу Авито сайтым къырагъэуцуагъэхэм телъытагъэу ягурыт уасэр мин 95-рэ рубл мэхъу зы метрэ плIэмыем (1056 долар). 

Ахэм анахь лъапIэу ахэтым иуасэ мин 137-рэ рубл мэхъу зы метрэ плIэмыем, анахь пыутэу ахэтым иуасэ мин 53-рэ рубл мэхъу зы метрэ плIэмыем. 

Анахь лъапIэмрэ анахь пыутымрэ мыщ фэдэу зэпэчъыжьэу зыфэхъурэм шъхьаусыгъо заулэ иI: унэр чIыпIэу зыдэщыIэр, унэм иныбжь, унэм игъэцэкIэжьыгъэ изтет, унэр зэрэгъэпсыгъэр ык1и нэмыкIхэр.

Мы уасэхэр зыхэтыутыгъэр тыгъэгъазэм и 19 ары (19.12.2023). А мафэм зы доларым иосагъэр 89.9 рубл.

Хэкум унэ ыкIи чIыгу хапIэхэм афэгъэхьыгъэ къэбархэр нахьыбэ плъэгъущт мы сайтым уихьэмэ: adygrealtyadyghe.blogspot.comComments